Fakty mówią! Dowody krzyczą! Naukowcy, szefowie serwisów, diagności.

BADANIA MAGNETYZERÓW
Pierwsze w Europie, 5-letnie, niezależne badania wielu różnych magnetyzerów wykonane zostały w Politechnice Szczecińskiej, na zlecenie i ze środków finansowych Komitetu Badań Naukowych, jako organizacji rządowej. Badania te wykonano w warunkach laboratoryjnych na hamowni oraz podczas eksploatacji aut osobowych, ciężarowych i autobusów.

   
Setki pomiarów na hamowni, przy różnych obciążeniach silnika, i różnych rodzajach paliw, stanowiły obiektywny dowód działania multimagów
 
 
Każde nowoczesne auto osobowe, zasilane benzyną , ON lub LPG potrzebuje magnetycznej aktywacji paliwa i powietrza, aby lepiej spalić paliwo w komorze silnika, a nie dopalać je w katalizatorze

„W celu zapewnienia badaniom maksymalnej wiarygodności, zastosowano metodę podwójnego sprawdzania skutków działania magnetyzerów. Pomiary mocy, momentu obrotowego, zużycia paliwa, zadymienia i temperatury spalin, wykonywano przy pracy silnika przed zamontowaniem i z zamontowanymi magnetyzerami po 1 godzinie oraz po 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 ... 500 godzinach pracy. Zakres badanych prędkości obrotowych silnika wynosił od 1200 do 2700 obr./min. Następnie zdemontowano magnetyzery i powtórzono cały cykl badawczy zgodnie z wcześniejszym programem. Do celów badawczych wykorzystano paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych, jak: zwykły olej napędowy, Ekodiesel plus 50, olej rzepakowy, estry oleju rzepakowego, mieszaninę Biodiesla w skład którego wchodziło 70% oleju napędowego, 25% estru metylowego oleju rzepakowego oraz 5% odwodnionego etanolu. Maksymalne oszczędności dochodziły do 20% (średnio z całego cyklu 10%). Moc wzrosła o 10% i moment obrotowy o 10%. Współczynnik zadymienia na hamowni spadł o 50%, natomiast w cyklu miejskim, w autobusach zadymienie zmalało średnio o 36%.”

   
Schemat montażu aktywatorów paliwa MULTIMAG w autach ciężarowych Pierścień - trójkąt z aktywatorów AE Tmax
 

Wykonawca badań dr inż. Grzegorz Szyjka powiedział, że celem było dokładne sprawdzenie, czy i jak, działają różne magnetyzery oferowane szeroko na stronach internetowych. Do badań szczegółowych zakwalifikowano tylko dwa rodzaje magnetyzerów, w tym Multimagi, które po długofalowych, dokładnych badaniach dały najlepsze wyniki i nie miały konkurenta, spośród badanych urządzeń.

   
Zestaw multimagów dla silników Diesla w autach ciężarowych

Badania były nadzorowane przez trzech znanych profesorów: Janusza Mysłowskiego, Sławomira Lufta i Tadeusza Besa, a podczas rozprawy doktorskiej, wiarygodność badań i uzyskane wyniki oceniało ponad 20 profesorów. Profesorowie nadzorujący badania zastosowali bardzo ostre kryteria wyliczania wartości średnich, które musiały być obniżone o błędy pomiarowe.

„Były one o 100% większe, niż w ośrodkach badawczych fabryk aut. Oznacza to, że ośrodek badawczy, mając te wyniki badań, podałby wartości średnie wyższe o kilka procent od wartości ustalonych w rozprawie doktorskiej.

Założono duży zawór bezpieczeństwa, gdyż uzyskiwane oszczędności paliwa, wzrost mocy i momentu obrotowego oraz spadku zadymienia były zdaniem naukowców, i tak bardzo wysokie.

Fabryki aut pracują kilka lat nad zmniejszeniem zużycia paliwa o 3 do 4%, a tu Multimagi wykazują efekty kilka razy lepsze, a dodatkowo znaczny, bo 10% wzrost mocy i momentu przy zmniejszonym zużyciu paliwa.

Zdaniem specjalistów, to jest solidnie udokumentowana praca naukowo- badawcza, z mocnymi argumentami, jest wiarygodna i wzbudza zaufanie.
Szerszy opis ww badań zawarty jest na stronie internetowej multimagów.

(NOWATOR, nr.3/2007 i nr. 5/2007 )


Instytut Lotnictwa w Warszawie, od wielu lat, uważany jest za jednostkę naukowo- badawczą o szczególnie dużym autorytecie międzynarodowym. Dlatego wyniki 3 letnich badań magnetyzacji paliwa, zrealizowane w Instytucie, w ramach programu rządowego – GRANT 9T12D01417 – mają duże znaczenie, i zostały uznane w środowiskach naukowo- technicznych, za jedne z najważniejszych, wśród badań wiarygodnych. Badania optymalizacyjne w zakresie procesów przygotowania mieszanki i spalania silnika tłokowego zasilanego uaktywnionymi magnetohydrodynamicznie paliwami- postawiły kropkę nad i – wykazując korzystny wpływ odpowiedniego pola magnetycznego na poprawę procesu spalania paliwa.

Charakterystyka pracy badawczej wykonanej w Instytucie Lotnictwa, podaje, że:
„Celem badań było wykorzystywanie pola magnetycznego do poprawy rozpylenia paliwa i zmniejszenia toksyczności spalin, bez potrzeby angażowania skomplikowanych urządzeń mechanicznych i elektronicznych. Przeprowadzono badania określające wpływ pola magnetycznego na parametry paliwa, takie jak: przewodność, lepkość, gęstość czy napięcie powierzchniowe. (...) Otrzymane wyniki badań zostały zweryfikowane za pomocą urządzenia laserowego, doplerowskiego LDV i PDPA. Pomiary wymiarów i prędkości kropel wykazały, że pod wpływem odpowiedniego pola magnetycznego następuje zmniejszenie się kropel. Badania silnikowe potwierdziły możliwość wykorzystania pola do obniżenia toksyczności spalin i poprawy procesu spalania w silniku. Przeprowadzone badania laboratoryjne i silnikowe pozwalają stwierdzić, że wpływ pola magnetycznego na rozpylanie paliwa, zużycie paliwa i toksyczność spalin zależy przede wszystkim od indukcji pola magnetycznego. Istnieją wartości progowe indukcji, przy których wpływ ten staje się widoczny”.

Instytut Lotnictwa w Warszawie
Raport z pracy badawczo-rozwojowej , GRANT 9T12D01417


Koreańczycy nie żałowali pieniędzy na zorganizowanie super nowoczesnego, bogato wyposażonego w aparaturę, Centrum Badań i Rozwoju DAEWOO – FSO w Falenicy, i na zatrudnienie wysokiej klasy naukowców i praktyków.
Laboratorium Badawcze Silników C. B. i R. było numerem 1 w Polsce, i chyba, także w Europie.
Wydział Gwarancji Daewoo – FSO zlecił temu laboratorium badania magnetyzerów MULTIMAG.

Protokół z wyników badań i oceny, Nr.G1/99 z 18.03.1999r - stwierdza:
„Dostarczony do badań aktywator magnetyczny paliwa i powietrza typu MULTIMAG, poddany został badaniom trakcyjnym w samochodzie POLONEZ CARO PLUS 1,6 GSI. Bezpośrednio przed zamontowaniem aktywatorów samochód został przekazany do Centrum Badań i Rozwoju w celu określenia zużycia paliwa i toksyczności spalin na hamowni podwoziowej. Po przeprowadzeniu powyższych badań, samochód wyposażono w aktywatory i eksploatowano na przebiegu 13957 km przez okres czterech miesięcy. Następnie samochód przekazano na hamownię w celu ponownego określenia zużycia paliwa i toksyczności spalin.
Na podstawie wyników z badań na hamowni podwoziowej stwierdzamy wyraźny spadek zużycia paliwa i toksyczności spalin silnika wyposażonego w aktywatory MULTIMAG.

Pomiary w Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzono wg Dyrektywy 94/12EC Reg.83.03 i Dyr.93/116. Wyniki toksyczności spalin i zużycia paliwa, przy różnych cyklach badawczych i prędkościach, zawarte są w tabeli.
Masa emitowanego CO zmniejszyła się z 1,803 g/km do 1,083 g/km , czyli o 0,72 g/km. Masa HC+NOx spadła z 0,298 g/km do 0,188 g/km, czyli o 0,11 g/km.
Zużycie paliwa przy prędkości 120 km/h obniżyło się z 9,8 l/100km do 8,95 l/100km , czyli o 0,85 l/100km.”

(DAEWOO – FSO Assesstment Guarantee QA/9423, Test and Assesstment Results Note No G1/ 99)


Uzyskane wyniki, zachęciły Dyrekcję DAEWOO – FSO do wykonania dalszych badań multimagów w różnych samochodach Daewoo, produkowanych w Warszawie.
Dyrekcja była zainteresowana , aby w pierwszej kolejności montować multimagi , na silnikach Polonezów i Lanosów, a następnie w innych autach.
Uzgodniony został wstępny program wdrożeniowy w fabryce i w serwisach, w Polsce. Gdyby nie wystąpiły znane problemy finansowe, które doprowadziły do upadku DAEWOO, to z pewnością, byłoby to pierwsze wdrożenie magnetyzerów MULTIMAG w fabryce aut. Koreańczycy, kierowali się głównie wynikami własnych badań, gdyż mieli świadomość posiadania nowoczesnej aparatury i kadry naukowo – technicznej o wysokich kwalifikacjach.

Specjaliści DAEWOO – FSO wyrażali uznanie dla twórców multimagów i podkreślali bardzo korzystne efekty ekonomiczne i środowiskowe, uzyskane w badanym samochodzie. Stwierdzono, że Multimagi zostawiły daleko w tyle, inne magnetyzery krajowe i zagraniczne w zakresie uzyskiwanych oszczędności paliwa i poprawy procesu spalania w komorze silnika.

 

Po pewnym czasie, Multimagi zostały udoskonalone, i zapewniały jeszcze lepsze efekty, co potwierdzają inne ośrodki badawcze, zespoły rzeczoznawców i specjaliści serwisów samochodowych.

„Badania magnetyzerów multimag były prowadzone w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Próby prowadzono na silniku o zapłonie samoczynnym typu SW400 o poj. 6400 cm3 w warunkach hamowni silnikowej. Pomiary przeprowadzono przed zamontowaniem magnetyzerów, po czym przeprowadzono ich montaż i silnik poddano 75- godzinnej próbie ruchowej. Po jej zakończeniu powtórzono pomiary. Zamontowanie magnetyzerów multimag w układach zasilania powietrza i paliwa w silniku SW400 spowodowało zmiany jego parametrów ruchowych oraz wartości toksyczności i zadymienia spalin.

   
Przykładowy zestaw multimagów dla silników Diesla w autach ciężarowych

W szczególności osiągnięto niżej wymienione zmiany wartości jego wskaźników pracy oraz toksyczności spalin. Wartość maksymalnej mocy uległa podwyższeniu z 74,8 kW do wartości 80,9 kW po 75 godzinach ruchu z zamontowanymi magnetyzerami, co stanowi przyrost o 8,24%. Wartość maksymalnego momentu obrotowego zmierzonego dla 1600 l/min również uległa podwyższeniu z wartości 343,8 Nm do wartości 372,4 Nm, co stanowi przyrost o 8,33%.

Zmierzono obniżenie temperatury spalin średnio o 4,57%. Spadek wartości zadymienia spalin po 75 godzinach ruchu z zamontowanymi magnetyzerami wyniósł od 7,14 do 37,11%. Średnia wartość obniżenia zadymienia spalin jest równa 20,37%. Zawartość CO w spalinach uległa obniżeniu od 11,11 do 47,22% w badanym zakresie obciążeń. Średnia wartość obniżenia zawartości CO w spalinach jest równa 25,30%. Zawartość CO2 w spalinach uległa obniżeniu od 24,24 do 42,50% w badanym zakresie obciążeń. Średnia wartość obniżenia zawartości CO2 w spalinach jest równa 30,26%. Zmniejszenie zawartości NO w spalinach po 75 godzinach ruchu wahało się w granicach od 26,62 do 42,59%. Średnia wartość obniżenia zawartości NO w spalinach jest równa 33,12%. Również zawartość O2 w spalinach uległa w całym okresie pracy istotnemu zwiększeniu. Zwiększenie zwartości O2 w spalinach po 75 godzinach ruchu wahało się w granicach od 6,59 do 46,46%. Średnia wartość zwiększenia zawartości Oj w spalinach jest równa 18,41%. Zmniejszenie wartości zużycia paliwa waha się od 6,83 do 14,09%. Średnia wartość obniżenia jednostkowego zużycia paliwa jest równa 10,82%.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki stwierdzam, że magnetyzery multimag w sposób istotny korzystnie wpływają na parametry ruchowe oraz toksyczność spalin silnika o zapłonie samoczynnym.”

(Dr inż. Andrzej Kaźmierczak, Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, na Międzynarodowej Konferencji Motoryzacyjnej AUTOPROGRES-KONMOT 2002„Doskonalenie konstrukcji, technologii i eksploatacji pojazdów” 21-24 maja 2002 r., Pasym k/Olsztyna)


„Celem badań w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji PIMOT, było określenie wpływu magnetyzerów MULTIMAG na zużycie paliwa i emisję zanieczyszczeń gazowych trzech pojazdów – Renault Laguna 1.8 Alize, Daewoo Lanos 1.5 SE oraz Peugeot 406 Familiale 2.0

Zakres badań obejmował pomiary zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń gazowych w oparciu o metodykę opisaną w regulaminach nr 83 i 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Odstępstwem od wymienionych regulaminów było wykonywanie testów badawczych „ na ciepło”, czyli bezpośrednio jeden po drugim, bez schładzania pojazdu do temperatury otoczenia, pomiędzy kolejnymi badaniami. (…)”

Badania wykonano na hamowni podwoziowej typu EMDY 48 firmy Schenck-KOMEG z wykorzystaniem aparatury pomiarowej spełniającej wszelkie stosowne wymagania zawarte w regulaminach 83 i 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. W skład aparatury pomiarowej wchodziły: zestaw analizatorów MEXA-7200 D, układ poboru spalin CVS-7000 i system pomiarowy VETS-7000, produkcji firmy Horiba. Pomiar zużycia paliwa wykonano w oparciu o regulamin 101 EKG ONZ, zaś pomiar emisji w oparciu o regulamin 83 EKG ONZ. Pomiar zużycia paliwa wykonany ta metodą polega na obliczaniu zużycia paliwa na podstawie bilansu ilości wyemitowanych do atmosfery składników spalin. Jest to metoda powszechnie stosowana w państwach Unii Europejskiej do wyznaczania zużycia paliwa podczas homologacji pojazdu. W czasie pomiarów wykonywanych tą metodą nie dochodzi do ingerencji w układ paliwowy silnika pojazdu np. poprzez dołączenie przepływomierza. Badania realizowano przez okres 6 miesięcy, od 14.05.2002 do dnia 04.11.2002 roku.”

Wszystkie badane auta – po zamontowaniu Multimagów - wykazały bardzo istotne oszczędności paliwa oraz zmniejszenie emisji składników toksycznych w spalinach, zarówno w najtrudniejszych warunkach jazdy miejskiej, jak i pozamiejskiej i mieszanej.

 
Peugeot 406 Familiale 2.0, Renault Laguna 1.8 Alize i Daewoo Lanos 1.5 SE, podczas badań w PIMOT, wykazały duże oszczędności paliwa w warunkach jazdy miejskiej – najtrudniejszej dla auta, ochrony środowiska i kieszeni kierowcy

Przykładowo, w Renault Laguna 1.8 Alize, spadek zużycia paliwa w jeździe miejskiej wynosił 14,6%, w jeździe pozamiejskiej 9,03%, w jeździe miejskiej i pozamiejskiej 11,67%. Emisja THC w jeździe miejskiej spadła z 0,16 g/km do 0,07 g/km, emisja CO spadła z 0,77 g/km do 0,45 g/km, emisja CO2 spadła z 222,95 g/km do 190,9 g/km, a spadek emisji tlenków azotu NOx wynosił aż 50 %, z wartości 0,10 g/km do 0,05 g/km. ( Nr protokołu z badań: VETS 7000 20020524 002 z 24.05.2002 r.)
W przypadku samochodu Peugeot 406 Familiale 2.0 , naukowcy PIMOT-u zastosowali odwróconą kolejność działań, najpierw badali auto z multimagami, a następnie po zdemontowaniu ich z silnika. Naukowa dociekliwość wynikająca z wcześniejszych, zaskakująco wysokich redukcji zużycia paliwa i związków toksycznych - zachęciła ich, do sprawdzenia, co się zmieni, gdy auto nie opuści hamowni Instytutu i będzie pozbawione magnetyzerów. Peugeot przejechał na hamowni tylko 36 km przed kolejnymi badaniami. Po demagnetyzacji winien przejechać, co najmniej 200 km. aby silnik powrócił do pierwotnej kondycji. Wyniki okazały się bardzo korzystne dla multimagów. W warunkach jazdy miejskiej – najtrudniejszej dla auta, ochrony środowiska i kieszeni kierowcy - zużycie paliwa wzrosło o 9,9 %, emisja THC zwiększyła się z 0,06 g/km do 0,26 g/km, emisja CO wzrosła z 0,22 g/km do 0,48 g/km, CO2 wzrosło z 235,37 g/km do 257,52 g/km, a groźny tlenek azotu NOx zwiększył swoją emisję o ponad 100 %, z wartości 0,10 g/km do 0,22 g/km.
(Nr protokołu z badań : VETS 7000 20021014 003 z dnia 14 .10.2002 r. )

Samochód Daewoo Lanos 1,5 SE, podobnie jak Peugeot, badany był najpierw z magnetyzerami, a następnie po przejechaniu na hamowni zaledwie 11 km - bez multimagów. Kierownictwo Laboratorium, zaskoczone wynikami działania magnetyzerów typu MULTIMAG, postanowiło zaostrzyć warunki ich oceny, gdyż na podstawie wcześniejszych badań innych magnetyzerów, nie spodziewano się, aż tak dobrych wyników.

W trudnym teście jazdy miejskiej, po zdjęciu multimagów, zużycie paliwa wzrosło z wartości 9,04 l/100km do wartości 10,55 l/100km, czyli aż o 16,7%. Emisja węglowodorów THC wzrosła z 0,08 g/km do 0,17 g/km, tlenku węgla CO z 0,87 g/km do 1,29 g/km, dwutlenku węgla CO2 z wartości 213,3 g/km do 248,2 g/km, a tlenków azotu NOx , z 0,01 g/km do wartości 0,02 g/km , czyli o 100%.
(Nr protokołu z badań: VETS 7000 20021029 004 z dnia 29 10. 2002 r.)

Badania wykonane w Laboratorium Badań Silników, w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji PIMOT, w Warszawie, w okresie od 14. 05. 2002 do 04. 11. 2002, opisane są w Sprawozdaniu z Badań Nr BLS.056.02 B

„Badania przeprowadzono na hamownianym stanowisku podwoziowym wyposażonym niezbędną aparaturę. Do określenia stężeń w spalinach suchych użyto analizatora firmy MAIHAK, w skład którego wchodzą cztery niedyspersyjne analizatory UMOR-5 dla CO, CO2, NO I C5H14 oraz paramagnetyczny analizator OXYGOR-3 dla O2, analizator TECHNOTEST M-488 B dla CO, CO2,HC, O2, RPM, LAMBDA, temp. wraz z analizatorem TECHNOTEST SL 31078 dla NOX. Ponadto do określenia stężenia węglowodorów w spalinach mokrych użyto promieniowo-jonizującego analizatora FID-RS 5. Przeprowadzone badania wykazały, że możliwe jest znaczne zmniejszenie trzech podstawowych szkodliwych składników spalin po zastosowaniu w układach silnika magnetyzerów. Przy prędkości obrotowej 2500 obr/min, spadek CO wynosił 46-72%, CH od 40 - 58%, NO od 24 - 31%.”

Profesor Henryk Sońta z Politechniki Świętokrzyskiej na Krajowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Pojazd a Środowisko” , Jedlnia Letnisko, 5-6 czerwca 1997 r, str.395


„Będąc rzeczoznawcą samochodowym, biegłym sądowym oraz pracownikiem politechniki, po waszych poprzednich publikacjach poczułem się zachęcony do zweryfikowania twierdzenia konstruktorów multimagów, iż po ich zastosowaniu należy się spodziewać obniżenia zużycia paliwa powyżej 13%.
Multimagi zostały zabudowane w marcu ubiegłego roku w dwóch samochodach osobowych eksploatowanych w Biurze Ekspertyz Sądowych i Rzeczoznawstwa Samochodowego w Tychach, mianowicie w samochodzie Land Rover Discovery 2.5 tdi z roku 1998 o przebiegu 88000 km oraz w samochodzie Audi A6 2.5 tdi z roku 1995 o przebiegu 210000 km. Samochód Audi miał wykonany chiptuning MTM zwiększający moc silnika. Magnetyzery nabyto drogą sprzedaży wysyłkowej i zgodnie z załączoną instrukcją zabudowano odpowiednio typ FE na przewodzie paliwowym oraz typ AEmax na przewodzie powietrznym. Samochody były eksploatowane głównie na trasach miejskich.

 
Land Rover Discovery 2.5 tdi z multimagami, zmniejszył zuzycie paliwa o 16 %

Pomiarów zużycia paliwa dokonywano podczas normalnej eksploatacji pojazdów. Dla wygody eksploatacyjnej użyto uproszczonej metody „pełnego zbiornika". Adekwatnie do dokładności zastosowanej metody pomiarowej ilość zużytego paliwa ustalano z dokładnością do 0,5 cm3. Po 9-miesięcznej eksploatacji samochodów uzyskano następujące rezultaty. Otóż samochód Land Discovery przejechał w tym czasie dystans około 12500 km zużywając średnio okolo 10,1 l/100 km. Przed zabudowaniem magnetyzerów średnie zużycie paliwa wynosiło około 12 l/100 km. Zatem zastosowanie multimagów dało w tym przypadku znaczną oszczędność zużycia paliwa rzędu 16%. Z kolei samochód Audi A6 przejechał w tym czasie dystans około 18000 km. Zużył średnio około 8,6 l/100 km. W poprzednim okresie eksploatacji samochodu bez magnetyzerów średnie zużycie paliwa wynosiło około 9,8 l/100 km. Czyli oszczędność była rzędu 12%.

Wniosek ogólny był zatem taki, że w przypadku mocniej wysilonego silnika samochodu Audi A6 i przy bardziej sportowej jeździe zysk na zużyciu paliwa po zastosowaniu multimagów był nieco mniejszy niż w przypadku normalnej, spokojnej jazdy samochodem Land Rover. W obu samochodach był jednak znaczący”.

(Dr inż. Janusz Niedziela, Biuro Ekspertyz Sądowych i Rzeczoznawstwa Samochodowego J.A.P. Niedziela s.c, Tychy, MOTOR nr 6/2003)


TESTY I BADANIA
„Miejscem wykonywania badań była Stacja Obsługi Samochodów Automobilklubu Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Towarowej 35/37, zaś aparaturą pomiarową wieloskładnikowy analizator spalin marki Gats 1000 NGD nr fabryczny 221924910076. Zużycie paliwa badano metodą pełnego zbiornika, stosowaną podczas jazd eksploatacyjnych, zgodnie z regulaminem opracowanym przez Zespół Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego. Każdy kierowca eksploatował samochód, zgodnie ze swoim stylem jazdy, bez jakichkolwiek ograniczeń. Magnetyzery multimag zamontowano w sześciu badanych samochodach w kwietniu i maju 2000 r. Badania zakończono 15 listopada 2000 r. Średni przebieg z urządzeniami multimag wynosił 4266 km. Szczegółowe przebiegi poszczególnych aut z multimagami podane są w tabeli wyników badań.

Bardzo duże spadki emisji CO i HC po zainstalowaniu multimagów potwierdzają poprawę procesu spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze silnika oraz mniejsze obciążenie katalizatorów, dopalających paliwo w postaci gazowej poza silnikiem. Zgodnie z oświadczeniami kierowców, badane samochody, eksploatowane były w 55-60% w warunkach jazdy miejskiej i w 40 - 45% na trasach poza miastem.

   
Stanisław Nawrocki ( z prawej ), wybitny ekspert w zakresie diagnostyki silników, nadzorował przez 6 miesięcy badania multimagów jako szef Stacji Obsługi Samochodów Automobilklubu Wielkopolski. Po zastosowaniu multimagów, we wszystkich badanych autach stwierdzono spadek zużycia paliwa od 10 do 14 %, spadek emisji CO o 95,7%, a HC o 85%

(…) Ponad sześciomiesięczne badania eksploatacyjne pozwalają stwierdzić, że:

 • we wszystkich badanych autach wyposażonych w multimagi nastąpiło zdecydowane zmniejszenie zużycia paliwa, w granicach od 10 do 14%
 • emisja tlenku węgla CO na biegu jałowym zmniejszyła się średnio aż o 95,7%
 • emisja węglowodorów HC spadła średnio o 85%
 • badania emisji CO i HC przy podwyższonych obrotach silnika w zakresie 2400-2500 obr./min. wykazały wręcz śladowe ilości tych gazów, więc zrezygnowano z prezentowania ich wartości w załączonej tabeli wyników.

Użytkownicy badanych samochodów po zamontowaniu Multimagów stwierdzili ponadto:

 • stabilniejszą i spokojniejszą pracę silnika
 • wzrost dynamiczności pojazdu i poprawę elastyczności silnika
 • wzrost prędkości maksymalnej aut o ok. 10 km/godz.

Uzyskane podczas badań diagnostycznych wyniki emisji CO i HC oraz potwierdzone przez doświadczonych kierowców opinie o znacznym zmniejszeniu zużycia paliwa i poprawie parametrów trakcyjnych aut - potwierdzają również inni użytkownicy aut korzystający z usług Stacji Obsługi Samochodów „Automobilklubu Wielkopolski”.

 
 
L.p.

Marka pojazdu, przebieg po zamontowaniu multimagów FE iAE

Obroty/min. przed mont po montaż

HC ppm przed mont. po montażu

CO % przed mont. po montażu

Spadek
HC
w %

Spadek
CO
w %

Spadek zużycia paliwa w %

1

Mitsubishi Galant 1,8 5200 km

820

820

89

12

0,43

0,02

86,5

95,3

13

2

Toyota Carina

7300 km

750

750

63

9

0,39

0,07

85,7

82,0

12

3

Renault Clasic 1,6 2300 km

700

700

59

6

0,40

0,40

89,8

100

14

4

Honda Civic 1,5 2900 km

850

850

184

48

0,69

0,02

73,9

97,1

12

5

Honda Acord 2,2 6000 km

790

790

46

4

0,12

0,00

91,3

100

10

6

Opel Zafira 2,5 1900 km

700

700

6,0

1,0

0,08

0,08

83,3

100

10

Przebieg badań i uzyskane wyniki potwierdzili: mgr inż. Przemysław Olejnik, prezes Automobilklubu Wielkopolski oraz mgr inż. Stanisław Nawrocki, kierownik Stacji Obsługi Samochodów.

(Rynek Motoryzacyjny, nr 2/2001)


- Czy warto stosować Mulitimag w nowoczesnym samochodzie z katalizatorem?
- Na podstawie naszych sześcioletnich doświadczeń związanych z oceną pracy silników wyposażonych w magnetyzery, możemy stwierdzić, że niektóre rodzaje tych urządzeń poprawiają proces spalania paliwa w komorze silnika. Dotyczy to zarówno starszych samochodów z zasilaniem gaźnikowym, jak i nowych z układami wtryskowymi i katalizatorami.
Wiele samochodów z niesprawnymi katalizatorami nie mogłoby być dopuszczonych do ruchu, gdyby nie zainstalowano w nich magnetyzerów. Okazuje się bowiem, że kierowcy jeżdżą często z uszkodzonym katalizatorem, nie zdając sobie z tego sprawy. Na ogół kierowcy wiedzą tylko tyle, że katalizator ulega zepsuciu, jeśli do zbiornika paliwa wlewa się benzynę ołowiową. Nie wiedzą natomiast, ze katalizator można bardzo szybko uszkodzić w wyniku gwałtownego zdejmowania nogi z pedału przyspieszenia (gazu) podczas jazdy z dużą prędkością.

   
Kierowcy nie wiedzą,, że katalizator można szybko uszkodzić w wyniku gwałtownego zdejmowania nogi z pedału gazu, podczas jazdy z dużą prędkością
 
 
Szef Stacji Kontroli Pojazdów PZMOT w Poznaniu, mgr inż.Bronislaw Pachołek (z prawej) oraz starszy diagnosta Stefan Madaliński podczas badania aktywatorów Multimag w samochodzie Daewoo Nexia

- Co się wówczas dzieje?
- Nie spalone paliwo gromadzi się w katalizatorze i uszkadza go. Kierowcy nie wiedzą także, że mając katalizator nie należy dopuszczać do zużycia paliwa do ostatniej kropli. Prowadzi to do nieregularnego spalania mieszanki w cylindrach, a w konsekwencji do skroplenia paliwa w katalizatorze i jego uszkodzenia. Podobnie szkodliwe skutki dla katalizatora mają zakłócenia w działaniu elektroniki samochodowej. Jeżeli silnik nagle zużywa za dużo paliwa, to może się okazać, że ma to wpływ na temperaturę spalania i przegrzanie katalizatora. Bardzo często dochodzi do uszkodzenia katalizatora w wyniku uruchamiania samochodu „na pych", kiedy silnik odmawia posłuszeństwa na postoju.

- Wiemy już jakich przestrzegać zasad, aby nie dopuścić do uszkodzenia katalizatora, tym bardziej, że zainstalowanie nowego urządzenia jest bardzo kosztowne. A co mają do tego magnetyzery?
- Znacznie łatwiejsze życie mają kierowcy, którzy wyposażyli swoje pojazdy w magnetyzery. Po aktywacji magnetycznej paliwo jest spolaryzowane i naładowane dodatnio. Zlepione grupy węglowodorowe są rozbite, z mniejsze cząsteczki węglowodorów silnie połączone z tlenem. Wtedy każde paliwo, nawet w najbardziej nowoczesnym silniku, jest znacznie lepiej spalane (pełniej) w komorze, a nie poza nią w katalizatorze. Dowodem jest dużo mniejsza emisja CO i HC przed katalizatorem, co bardzo skutecznie chroni to urządzenie przed uszkodzeniem w wyniku dopalania paliwa. Mniejsza emisja CO i HC, to lepsze spalanie, większa moc silnika i oszczędność paliwa. Oznacza to również skuteczniejszą ochronę środowiska.

- Rozumiem, że jest to opinia praktyków…
- Nasza pozytywna ocena działania niektórych rodzajów magnetyzerów wynika zarówno z oceny silników wielu samochodów poddanych okresowym badaniom kontrolnym w naszej stacji, jak i z badań własnych aut marki Opel, Skoda, Polonez, w których założyliśmy magnetyzery sześć lat temu. Zgadzamy się z opiniami wielu kierowców korzystających z usług naszej stacji i serwisu, że magnetyzery typu Multimag działają bardzo skutecznie zarówno w samochodach zasilanych benzyną jak również olejem napędowym i gazem. Pomysłowa konstrukcja tych urządzeń oraz ich kształt i małe rozmiary pozwalają na łatwy i szybki montaż na zewnątrz przewodów paliwowych, bez ich przecinania, w każdym samochodzie. Reasumując, potwierdzamy zgodnie, że aktywator magnetyczny nowej generacji Multimag FE zapewnia lepsze spalanie paliwa w komorze silnika i dzięki temu gwarantuje znacznie mniejsze obciążenie katalizatora i jego dłuższą żywotność oraz mniejszą wrażliwość na uszkodzenia powodowane dopalaniem paliwa.

(Bronisław Pachołek i Stefan Madaliński, doświadczeni diagności samochodowi ,przeprowadzający obowiązkowe badania techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów PZM w Poznaniu „Twoje AUTO” nr 10/97)


-„Jesteśmy firmą o trzydziestoletniej tradycji. Od prawie ośmiu lat specjalizujemy się w diagnostyce i naprawie wtryskowych układów zasilania we wszystkich markach samochodów jako autoryzowany serwis Bosch. Ciągle szukamy sposobów na usuwanie usterek jak najmniejszym kosztem, a także sposobów na zapobieganie ich powstawania. Stosujemy pewne preparaty chemiczne, za pomocą których eliminujemy niektóre nieprawidłowości pracy silników. Ten kierunek działań zwrócił naszą uwagę na aktywatory magnetyczne multimag.

Po zastosowaniu multimagów, wszyscy użytkownicy kilkuset pojazdów różnych marek, odczuli w krótkim czasie poprawę dynamiki, a następnie znaczny spadek zużycia paliwa.

- Co zadecydowało, że sięgnęliście panowie właśnie po multimagi?
- Na własnych samochodach przeprowadziliśmy bardzo dokładne badania, które potwierdziły wcześniejsze opinie zamieszczone w różnych publikacjach. Zaczęliśmy montować magnetyzery w samochodach naszych stałych klientów.

- Z jakimi rezultatami?
- Wszyscy użytkownicy kilkuset pojazdów różnych marek odczuli w bardzo krótkim czasie poprawę dynamiki. W dalszej eksploatacji stwierdzili, że nastąpiło zmniejszenie średniego zużycia paliwa (Toyota Landcruiser Diesel - spadek o 21%, Daewoo Tico - z 4,8 I na 3,5 I, Honda Civic - z 7,5 I na 6,5 I, Opel Kadett - z 7,5 I na 6,2 l, Audi z instalacją gazową - spadek o 20% zużycia gazu, Fiat 126 p - z 6 I na 3,9 i; Mazda 626 - spadek o 11% itp.). Informacje przekazywane przez naszych klientów potwierdzają, że działanie aktywatorów magnetycznych obniża zużycie paliwa o około 15%.

- Zmniejszenie ilości spalanego paliwa to, jak wiadomo, nie wszystko, na co stać dobry magnetyzer…
- Inne odczuwalne efekty, które zostały zauważone to poprawa elastyczności silnika, w szczególności dotyczy to pojazdów z instalacją gazową, oraz obniżenie jego poziomu głośności. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają stwierdzić, że zastosowanie magnetyzerów we współczesnych jednostkach napędowych zabezpiecza je przed powstawaniem usterek. Dotyczy to między innymi nieprawidłowości działania układu zaworowego, zaworów recyrkulacji spalin, regulatorów biegu jałowego i tym podobnych elementów, gdzie przyczyną są tworzące się nagary w procesie spalania. Chcielibyśmy też zwrócić uwagę na oczywisty fakt, że zmniejszenie zużycia paliwa w samochodach wyposażonych w multimagi powoduje zredukowanie ilości CO2 przedostającego się do atmosfery, co ma niebagatelne znaczenie w związku z problemem powstawania efektu cieplarnianego.

     
Zastosowanie magnetyzerów we współczesnych autach, zabezpiecza je przed usterkami układu zaworowego, zaworów recyrkulacji spalin, regulatorów biegu jałowego i innych elementów, gdzie przyczyną są nagary, tworzące się w procesie spalania

- Czyli warto sięgać po nowe rozwiązania techniczne i urządzenia doposażające pojazd?
- Na podstawie argumentów przez nas przytoczonych możemy stwierdzić, że aktywatory magnetyczne stają się niezbędne. we współczesnych pojazdach. Nieustająco przybywa nam zadowolonych klientów.

„BOSCH TOBOLSKI” s.c., Andrzej Tobolski, Grzegorz Tobolski, ul. Jana z Brzozogłów 16A, Bydgoszcz, „Rynek Motoryzacyjny” nr 6/2000


„Sprawozdanie z badań skuteczności działania magnetyzerów typu Multimag.

 • Testowi został poddany Opel Vectra model roku 99 z dwulitrowym silnikiem ECOTEC o przebiegu 40 tys. km. Efekt działania magnetyzera ujawnił się dopiero po 2 miesiącach jazdy. Skład spalin ustabilizował się na poziomie lepszym aniżeli norma Euro IV (w warunkach jazdy miejskiej wg wymagań regulaminu 83 ECE), zużycie paliwa w mieście spadło o około 1 litr. Co ciekawsze silnik Vectry ma stopień sprężania 10,8 i zdecydowanie lepiej sprawuje się na benzynie „super” (LO 98 ). Po zastosowaniu magnetyzera stał się mniej czuły na benzynę o niższym oktanie.
   
Ryszard Rybicki, szef Zespołu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej A.P. przed badanym Oplem Vectra. Ekologiczny silnik Vectry 2.0/16V z multimagami wykazał spadek zużycia paliwa o 13,2 %, a silnik Toyoty Avensis 2.0 zmniejszył apetyt na benzynę o 14,6 %
 • W testowanej przez nas Toyocie Avensis r. 99 z przebiegiem 48 tys. km zużycie paliwa spadło z 9,6 na 8,2 litra, przy czym zauważalnie poprawiła się kultura pracy silnika.
 • Prowadzone przez nas próby w samochodach z nowoczesnymi silnikami wielozaworowymi z wielopunktowym układem wtryskowym i aktywną regulacją procesu spalania (zmienne fazy rozrządu, zmienna długość kolektorów ssących) również wykazują znaczący wpływ magnetyzerów na ich parametry eksploatacyjne. Obecnie w fazie prób znajduje się Alfa Romeo 156 r. 2002 z silnikiem 2.0 JTS z bezpośrednim wtryskiem benzyny o nominalnej mocy 165 KM. Po zakończeniu prób silnik zostanie przebadany dodatkowo na hamowni.

Uwzględniając nasze wcześniejsze badania w r. 2000 można przyjąć, że korzystny wpływ magnetyzerów MULTIMAG na pracę silników odczuwalny jest niezależnie od stopnia ich nowoczesności.
W obydwu pojazdach, w sposób wyraźnie odczuwalny poprawiła się elastyczność i dynamika silnika.
Podczas testów stwierdziliśmy, że wpływ magnetyzerów MULTIMAG na zmniejszenie zużycia paliwa zależy również od samej techniki jazdy - im bardziej jest ona płynna, tym oszczędność paliwa jest większa.

Wyniki badań Opla Vectry i Toyoty Avensis.
liczba obrotów / min. CO % HC ppm średnie zużycie paliwa
w litrach/100 km
Opel Vectra 2,0 bez magnetyzera
820 0,65 178 8,3
2550 0,66 79  
Opel Vectra z MULTIMAGIEM
820 0,18 85  
2550 0,25 26 7,2
Toyota Avensis 2.0 bez magnetyzera
870 0,72 185  
2500 0,80 91 9,6
Toyota Avensis z MULTIMAGIEM
870 0,20 82  
2500 0,28 31 8,2
 • Najlepszy wynik uzyskała Toyota. Badania eksploatacyjne na trasie 16.400 km wykazały średni spadek zużycia paliwa z 9,6 na 8,2 1/100 km. - co stanowi . 14,6%.
 • Ekologiczny silnik Vectry 2,0/16V pozwolił na spadek zużycia paliwa w 13,2% na dystansie 3 tys. km.

Badanie składu spalin przeprowadzono z zastosowaniem pięcio-gazowego analizatora spalin przy obrotach biegu jałowego i po podwyższeniu ich do 2500 obr./min. zgodnie z Zarządzeniem MTiGW Dz.U.Nr 44/99.
Wyniki zużycia paliwa uśredniono z uwzględnieniem metody pomiaru zużycia paliwa wg PN-93/S-04000.
Testy prowadzone były w warunkach jazdy mieszanej - 40% miasto, 60% trasy poza miastem.

(Ryszard Rybicki, dyrektor Zespołu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego A.P.- PZM , Oddział w Poznaniu)


TESTY MERCEDESÓW I BMW Z MULTIMAGAMI

   
Przekonany do efektów, właściciel Mercedesa z Hamburga, promuje multimagi na Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu
 
 
Mercedesy i BMW z multimagami, stały się bardziej przyjazne dla środowiska i dla kieszeni kierowców

Z niemiecką dokładnością.
Wyniki testów przeprowadzonych w ośrodku TÜV w Trittau i autoryzowanej stacji Mitsubishi w Hamburgu

Mercedes 222 Cdi, rok prod. 1999
Zużycie paliwa (ON) przed montażem multimagów - 7,15 l/100 km. Zużycie paliwa (ON) po 3 mies. eksploatacji z multimagami - 6,2 l/100 km. Spadek zużycia paliwa -13,3%. Spadek zadymienia - 54,6%.

BMW 524 T Diesel Automat, rok prod. 1985, przebieg 225 000 km
Zużycie paliwa (ON) przed założeniem multimagów -10 l/100 km. Zużycie paliwa (ON) po 4 mies. eksploatacji z multimagami - 8,4 l/100 km. Spadek zużycia paliwa -16%. Spadek zadymienia - 76,3%.

Mercedes 250 Diesel, Typ 124, rok prod. 1988
Zużycie paliwa (ON) przed montażem multimagów - 8,8 l/100 km. Zużycie paliwa (ON) po 3 mies. eksploatacji z multimagami - 7,5 l/100 km. Spadek zużycia paliwa-14,8%. Zadymienie: przed założeniem multimagów - 0,93, po założeniu multimagów - 0,47. Spadek zadymienia - 49,5%.

Land Rover Diesel, rok prod. 1999, przebieg 48 000 km
Zużycie paliwa (0N) przed założeniem multimagów - 15 l/100 km. Zużycie paliwa (ON) po 4 mies. eksploatacji z multimagami - 11,5 l. Spadek zużycia paliwa - 23,3%. Spadek zadymienia - 62,5%.

Mercedes 300 Diesel Automat. Typ 123, rok prod. 1984, przebieg 290 000 km
Zużycie paliwa (ON) przed założeniem multimagów - 10,1 l/100 km. Zużycie paliwa (ON) po 3 mies. eksploatacji z multimagami - 8,2 l/100 km. Spadek zużycia paliwa - 18,8%. Zadymienie: przed założeniem multimagów - 2,15, po założeniu multimagów - 0,82. Spadek zadymienia - 61,8%.

BMW 520i Touring, silnik benzynowy, rok prod. 2000, przebieg 4480 km
Zużycie paliwa przed założeniem multimagów - 11,1 l/100 km. Zużycie paliwa po 3 mies. eksploatacji z multimagami - 9,3 l/100 km. Spadek zużycia paliwa -16,2%. Śladowe emisje CO i HC.

(„MOTOR” nr 4/2002, nr 8/2002)


W stacji diagnostycznej VW Audi, w miejscowości Romscheid, w Niemczech, poddano testowi aktywatory paliwa i powietrza zainstalowane w samochodzie Audi A4 1,6 z katalizatorem.
Przed zamontowaniem aktywatorów, emisja CO wynosiła 0,22%, a HC 46 ppm. Po kilkunastu minutach pracy silnika z aktywatorami magnetycznymi, tlenek węgla CO spadł do 0,00%, węglowodory HC do 8 ppm.
Zaskoczeni tymi wynikami, mechanicy niemieccy stwierdzili, że prawdopodobnie uległ uszkodzeniu analizator spalin. Postanowili więc podłączyć drugi analizator, aby sprawdzić wiarygodność wyników. Wyniki były identyczne. Właściciel samochodu wykonał jazdę próbną na autostradzie. Po powrocie oświadczył, że auto szybciej nabiera prędkości, a silnik pracuje ciszej niż przed założeniem aktywatorów.

(„Twoje Auto” nr 7/97)


( ... ) „Z właściwości fizyko-chemicznych gazu i konstrukcji silnika przeznaczonego pierwotnie do pracy na benzynie wynika, że w przypadku zasilania gazem płynnym propan-butan traci on średnio około 10% swojej nominalnej mocy. Najczęściej objawia się to w postaci nieco umniejszonej dynamiki auta. Z reguły nasi klienci przyjmują ten fakt do wiadomości dodając, że interesują ich głównie spodziewane oszczędności. Okazuje się bowiem, że znaczną część niedogodności związanych z zastosowaniem gazu można zrekompensować stosunkowo tanim kosztem. Kosztem równym wartości znakomitego urządzenia Multimag.

   
Montaż multimagów na instalacji gazowej. Wzrośnie moc silnika i spadnie zużycie paliwa
   
   
Multimagi potwierdziły swoją przydatność na nowym systemie wtryskowym gazu firmy LOVATO

Efekt działania aktywatorów Multimag powiększa się wraz z upływem czasu po ich zamontowaniu w miarę nasycania magnetycznego komory spalania silnika. Proces ten trwa zwykle do 90 dni i wymaga przejechania około 2000 km. Po tym czasie zdecydowanie polepsza się spalanie, a wraz z nim zmniejsza emisja CO i HC, zwiększa moc i dynamika silnika, a nawet zmniejsza zużycie gazu.

Myślę, że magnetyczna obróbka paliwa, tuż przed spaleniem w silniku, ma kolosalną przyszłość - zwłaszcza, że osiągnięcia z racji elektronicznego sterowania dawką wydają się już być dawno u swojego szczytu - podczas gdy sprawność energetyczna silnika daleka jest nawet od 50%.”

(Rozmowa ze Zbigniewem Domańskim, właścicielem firmy „Auto-Gaz” w Poznaniu, „Moje Auto” 7/98)


(…) Firma Lovato, po zapoznaniu się z wynikami testów i pełną dokumentacją Multimagów, wyraziła zainteresowanie współpracą z producentem. W efekcie na MTM'98 na instalacji gazowej Lovato w Fordzie Puma zostały umieszczone aktywatory magnetyczne Multimag: dwa paliwa i jeden powietrza. Jak powiedział Diego Lolato, reprezentujący w Poznaniu firmę Lovato, zasilanie gazowe zalecane jest do wszystkich samochodów: benzynowych i diesli, również najnowocześniejszych modeli z zaawansowanymi pod względem technicznym układami wtryskowymi. W roku 1998 na rynki europejskie trafia również nowość Lovato: system wtryskowy propan-butan, w którym gaz wpływa bezpośrednio do kolektora ssącego.

- A co o Multimagach sądzi Diego Lolato ?
- Firma Lovato specjalizuje się w produkcji instalacji zasilania LPG i jest zainteresowana każdym nowym pomysłem, rozwiązaniem technicznym współpracującym z produkowanymi u nas urządzeniami. Sądzę, ze największym atutem Multimagów jest osiągnięcie przez samochód lepszej dynamiki jazdy. W Fordzie Puma, z tym najnowszym systemem wtrysku gazu, spadek mocy w czasie jazdy na gaz nie przekracza 2-3 procent. W normalnej eksploatacji Multimagi sprawiają, że nie występuje nawet ten minimalny spadek mocy silnika.

   
Diego Lolato, przedstawiciel LOVATO ( trzeci z prawej) i Zbigniew Domański – pionier samochodowych instalacji LPG w Polsce ( pierwszy z lewej), z kierownictwem EKOCENTRUM, na stoisku firmy LOVATO w Poznaniu Promowanie multimagów przez światowego lidera systemów LPG, włoską firmę LOVATO, mówi samo za siebie.

- Czy Lovato akceptuje montaż Multimagów w autoryzowanych stacjach obsługi?
- Nasz przedstawiciel w Polsce inż. Zbigniew Domański odpowiedzialny jest za powodzenie inicjatywy i prawidłowy montaż aktywatorów. Mam nadzieję, że dotychczasowe dobre doświadczenia zaowocują w przyszłości.

(„Moje Auto” nr 8/98)


„Aby sprawdzić działanie Multimaga, „Gazeta” postanowiła przeprowadzić test. Do testu wytypowana została Toyota Yaris 1999 r., napędzana silnikiem benzynowym o pojemności 1000 cm3, z wtryskiem paliwa.
Z przedstawicielem dealera Toyota Fietz, gdzie auto było kupione, pojechaliśmy na stację kontroli pojazdów w Smochowicach. Tam przeprowadzone zostały pomiary spalin na legalizowanym analizatorze AVL DIGAS 465. Najpierw zbadaliśmy auto bez Multimaga na wolnych obrotach. Oto wyniki: emisja węglowodorów HC - 116 ppm (cząstek na milion). O2 - 0,30%, CO - 0,40%. w spalinach. Badanie powtórzyliśmy przy 3000 obrotach na minutę: HC - 24 ppm, O2 - 0,23%. Teraz zgodnie z instrukcją zamontowaliśmy na przewodzie paliwowym aktywator paliwowy Mullimag FE oraz aktywator powietrza AE na przewodzie powietrza. Samochód przejechał 5,8 km i ponownie został poddany testom. Na wolnych obrotach wyniki analizy spalin były następujące: HC - 80 ppm. O2 - 0,22%, CO - 0,00%. Przy 3000 obrotów HC wynosiło 5 ppm, O2 - 0,20%, a CO - 0,00%. Takie same badania dla potwierdzenia wyników powtórzyliśmy na Stacji Kontroli Pojazdów PZM przy ul. Czarnkowskiej. Wyniki na laboratoryjnym urządzeniu ISC-OLIVER K9000 byty podobne.

„Po ok. 60 godzinach jazdy czekało nas kolejne badanie. Tym razem wyniki były jeszcze bardziej zaskakujące. Na wolnych obrotach HC wyniosło 2 ppm, O2 - 0,02%, a CO - 0,00%, osiągając idealne spalanie, nieosiągalne nawet w nowych samochodach. Przy 3000 obrotów HC wzrosło do 5 ppm, a O2 do 0,20%. Oznacza to, że ilość węglowodorów w spalinach spadła o 98%, a tlenków węgla aż o 100%! Zużycie benzyny zmniejszyło się o 15 %.”

Badania potwierdził kierownik stacji Bronisław Pachołek. - Coraz częściej przyjeżdżają do nas samochody z zamontowanymi Multimagami. Wartości w wynikach spalin w tych autach są faktycznie niższe - powiedział Pachołek.”

(Juliusz Szałek, Gazeta Wyborcza „Auto-Moto” nr 45/2001)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Przygotowaniem samochodów do sportu zajmuję się od dłuższego czasu, nic więc dziwnego, że zwróciłem uwagę na aktywatory magnetyczne multimag. Moimi klientami są przecież ludzie nie mający oporu przed stosowaniem nowinek technicznych. Stosuję multimagi od kilku miesięcy z pożytkiem dla wzrostu mocy, oszczędności paliwa i ochrony intensywnie eksploatowanych silników.”

(Dariusz Kuc, właściciel firmy „Vigo" Motor-Sport Kraków, przygotowującej samochody do sportu)


„Z magnetyzerami paliwa spotkałem się po raz pierwszy podczas pobytu za granicą. Kilka miesięcy po powrocie do kraju przeczytałem interesujący artykuł w czasopiśmie „Moje Auto" i postanowiłem wypróbować to urządzenie w moim Fordzie. Od tej pory polecam te aktywatory moim klientom ze względu na niezaprzeczalne walory techniczne oraz łatwość montażu.”

(Marek Papaj,właściciel firmy Moto Serwis, Kraków)


„Od roku montuję magnetyzery multimag w pojazdach, wśród których jest wiele taksówek. Wszyscy chwalą to proste urządzenie. Właściciele „benzyniaków” za oszczędność paliwa od 10 do 20 procent, właściciele diesli za cichszą, równomierną pracę silnika i łatwy rozruch zimą. W przypadku sprzedaży auta liczy się także łatwy demontaż i ponowny montaż w nowym aucie.”

(Dariusz Rudek, właściciel Zakładu Mechaniki Pojazdowej, Kraków”)


„Duże, dobrze wyposażone stacje obsługi i salony sprzedaży szybko mogą sprawdzić skuteczność magnetyzerów multimag. Przy ciągle drożejącym paliwie jest to urządzenie potrzebne w każdym samochodzie. Pozwala bowiem zaoszczędzić kilkanaście procent nawet w nowoczesnym aucie przy bardzo znacznym spadku toksyczności spalin”.

(Wiesław Korjat, dyrektor PM „Auto Gdynia", Gdynia„Moje Auto” nr 10/99”)


„Uruchomione ostatnio w naszej stacji stanowisko do diagnostyki silnika i podzespołów jezdnych, wykorzystywane jest do pokazania skuteczności działania aktywatorów magnetycznych multimag podczas analizy spalin. Montujemy te urządzenia od ponad roku i nasi klienci są zadowoleni ze znacznych oszczędności, jakie uzyskują w swoich nowoczesnych samochodach, W czasie codziennej eksploatacji muszą one być większe od 10%, aby właściciel mógł je zauważyć. Tak dzieje się właśnie po zamontowaniu multimagów. Badania wykonane w samochodzie z silnikiem z wielopunktowym wtryskiem z katalizatorem w szczelnej kabinie wg Dyrektywy 94/12EC Reg. 83.03 Euro-2, po zamontowaniu multimagów wykazały następujące spadki: Masa CO [g/km] spadek - 40%, Masa HC+NOx [g/km] spadek - 37%. ”

(M. Bełtowski, krakowski przedstawiciel Skody Auto-Centrum , W&M. Bettowski, Kraków)


„Nasza firma pragnąc rozszerzyć swoją ofertę na wymagającym gdańskim rynku, zainteresowała się magnetyzerami multimag. Klienci pytali często o to urządzenie, zyskuje ono bowiem coraz lepszą opinię. Nawet nieduże firmy motoryzacyjne dysponujące odpowiednim stanowiskiem i wiedzą, mogą błyskawicznie, bez przecinania przewodów zamontować komplet multimagów. Zadowolony klient wraca później, aby wymienić olej, opony, zamontować radio czy alarm.”

(Robert Gałkowski, szef firmy „Robert" - RM. Centrum Daewoo, Gdańsk, „Moje Auto” nr 1/100)


„Przez ponad rok prowadziliśmy badania wpływu magnetyzerów multimag FE i AE na parametry silników kilku typów Hond. Badaliśmy modele: Civic 5D 1.4 i S, Civic 5D 1.6 i S, Accord 1.8 i, Accord 2.0 i ES oraz Legend. We wszystkich autach, znanych ze swej dużej dynamiki, stwierdziliśmy bardzo korzystny wpływ multimagów na osiągi silnika i zmniejszenia zużycia paliwa. Zużycie paliwa spadło od 12 do 18%. Nasze wyniki potwierdzają również prywatni użytkownicy Hond stosujący multimagi.”

(Rafał Jaroni, szef serwisu autoryzowanego dealera „Honda Wielkopolska",Poznań)


„Stacja nasza, jako przedstawiciel czołowych firm motoryzacyjnych oraz dysponująca nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, jest liderem na miejscowym rynku pod względem wyposażenia technicznego i doświadczenia. Od ponad 1,5 roku montujemy magnetyzery multimag. Potwierdzają się informacje podane w materiałach informacyjnych firmy Ekocentrum. Wymiernym efektem działania multimagów jest szybki spadek toksyczności spalin, już po kilkukilometrowej jeździe. Oszczędności paliwa nawet w nowoczesnych silnikach dochodzą do kilkunastu procent. Obserwuję wzrastające zainteresowanie klientów tymi urządzeniami.

(Bogdan Wężyk, kierownik stacji kontroli WKTS, Piotrków Trybunalski)


„Sprzedaż multimagów rozpoczęliśmy po zapoznaniu się z bardzo pochlebnymi opiniami innych firm tuningowych. Przekonała nas poprawa charakterystyki silnika, co stanowi podstawę oceny napędu samochodu. Niebagatelną zaletą tych urządzeń, oprócz wzrostu dynamiki i elastyczności silnika, jest oszczędność paliwa, sięgająca 16-17 procent.”

(Marcin Jach, właściciel HBM Tuning Center, Kielce)


„W ciągu 2 lat zamontowaliśmy wiele multimagów w samochodach nowych i używanych. Nie dziwią więc mnie wyniki badań tych magnetyzerów wykonane przez Daewoo w samochodach z silnikami o wielopunktowym wtrysku. Mimo że użytkownika, wobec drożejącego ciągle paliwa, najbardziej interesuje jego oszczędność, to przecież ważne też są spadek toksyczności spalin i czysty silnik. Dlatego jadąc na wakacje nowym samochodem założyłem w nim oczywiście multimag.”

(Edward Głowacki, szef sprzedaży Euro Auto-Centrum Daewoo, Kielce , Moje Auto” nr 9/99)


„Samochód firmowy Chrysler Voyager 2,4 cc rok prod. 1996, przebieg 112.425 km. Po sześciu tygodniach eksploatacji stwierdzono spadek zużycia paliwa o 1,5 l/100km przy średnim zużyciu 13,5 l/100 km.”

(Andrzej Marek, kierownik serwisu firmy ASC Co./ Ltd Chrysler Jeep Import Polska,Oodział Kraków)


„Samochód Honda Civic 1,4 cc rok prod. 1998, przebieg 15.850 km. Po pięciu tygodniach eksploatacji odczuwalny przyrost mocy oraz spadek zużycia paliwa o 1,1 l/100km przy średnim zużyciu 8 l/100km w warunkach zimowych.”

(Marek Olechowski, kierownik działu części firmy ASC CO Ltd. Chrysler Jeep import Polska)


„Wyraźny, odczuwalny przyrost mocy w obu pojazdach.”

(Wojciech Bałtowski, właściciel firmowego salonu VW i Skody, kierowca rajdowy Skody Felicii, użytkownik samochodu VV Sharan 2,8cc)


„Multimagi to nie tylko znaczna oszczędność paliwa, ale także wzrost mocy i poprawa elastyczności silnika.”

(Jacek Chojnacki, Szef teamu „ Chojnacki Motor System” Nadarzyn k/ Warszawy, „Moje Auto”, nr. 7-8/99)


„Najlepszym dowodem działania magnetyzerów są wyniki analizy spalin. Łada Samara bez katalizatora ma wynik niemal jak z katalizatorem. Magnetyzery firmy Multimag stosuję już kilka lat. Zużycie paliwa jest małe. Łada Samara na trasie Katowice - Chorwacja - Katowice przez dwa lata z rzędu uzyskała przy pełnym obciążeniu wynik 5,95 l/100 km. Na autostradach jechałem z prędkością 110-120 km/h.Wyniki analizy spalin: HC - 135 ppm, CO - 0,16%, CO2 - 11,70%, O2 - 4,51%. Pomiaru dokonano w Stacji Kontroli Pojazdów Chorzów-Batory.”

(Krzysztof Żółkiewski, Katowice)


„Magnetyzer ma duży wpływ na temperaturę pracy głowicy silnika spalinowego. To korzystne oddziaływanie magnetyzera zostało wielokrotnie udowodnione w sporcie samochodowym, powodując większą odporność sprężonych silników na wypalanie uszczelki pod głowicą. Moja firma jest zaangażowana w sport samochodowy i właśnie tu widzę duże możliwości zastosowania tego układu.”

(Lech Węglarski, fima „MAG”, Nowy Sącz)


„Montujemy multimagi prawie dwa lata w naszej stacji Seata. Sprawdziły się doskonale we wszystkich modelach tj. Ibizach, Cordobach i Toledo. Uzyskaliśmy kilkunastoprocentowe oszczędności paliwa, spadek toksyczności (CO i HC), często do wielkości niewykrywalnej przez analizator spalin oraz wyraźną poprawę kultury pracy silnika.”

(„Auto Centrum Kaczmarczyk S.A.” Seat Kraków)


„Od kilkunastu lat prowadzę stację w której serwisujemy samochody BMW i Volvo. Od ponad 2 lat także montuję multimagi. Jeżeli samochód jest sprawny technicznie, nie zdarzyło się, aby klient nie zauważył oszczędności paliwa. Często kształtuje się ona na poziomie do 1,5 litra. Łatwo można wykazać także spadek toksyczności spalin za pomocą analizatora. Nawet samochody gaźnikowe potrafią spełniać normę toksyczności przewidzianej dla samochodów z katalizatorem. Moim hobby jest tuning i przeróbki samochodów. Do przerabianych maluchów montuję multimagi podstawkę pod gaźnik multi-air. Wzrost mocy silnika i jego dynamiki zadziwił mnie i kolegów. Bez tych urządzeń nie jest możliwe zlikwidowanie „dziur" między biegami w silniku gaźnikowym.”

(Kazimierz Stożek ,Stacja BMW i Volvo, Kraków, „Moje Auto” nr 4/00)


„Przed kilkunastoma miesiącami zainteresowała nas oferta handlowa dotycząca magnetyzerów Multimag. Naszą uwagę zwróciło zmniejszenie przez to urządzenie napięcia powierzchniowego, które w dużym stopniu decyduje o wielkości kropli rozpylonego paliwa. Oznacza to przecież lepsze spalanie. Teoria, teorią, czy jednak w nowoczesnym samochodzie daje to praktyczne efekty? Po montażu multimagów w kilku nowych Xsarach zauważyliśmy, że: Oszczędności paliwa największe są na trasie, dochodzą do kilkunastu procent. Potwierdzają to profesjonalne badania multimagów, Zwiększyła się moc i elastyczność silnika, Znacznie spadla toksyczność na wolnych obrotach. Można powiedzieć, że katalizator jest w stanie dopalić teraz mniejszą ilość toksycznych spalin. Jego żywotność wydłuża się, a nie jest to urządzenie tanie. Dla osób interesujących się techniką motoryzacyjna jest jasne, że za cenę kilkudziesięciu litrów drożejącej ciągle benzyny, otrzymujemy silnik nowej generacji.”

(Inż. Krzysztof Skowroński, szef serwisu DKJ Activa - dealer Citroena Warszawa, „Moje Auto” 2/200)


„Mogę powtórzyć to, co mówili szefowie stacji Hondy, Seata, Daewoo, Volkswagena i innych. W naszych testowanych Peugeotach 406 spadek zużycia paliwa benzyny wyniósł ok. 1,5 litra. Oszczędności zależą oczywiście od techniki jazdy i typu samochodu. Jedno jest pewne, warto montować multimagi. Gdy jestem pytany, dlaczego tego urządzenia nie skonstruowano w jednym z wielkich koncernów samochodowych, przypomina mi się pewna anegdota.”

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapytano kiedyś Alberta Einsteina: - Mistrzu, jak powstają wynalazki? - Zwyczajnie - odparł uczony. - Wiadomo, że taki a taki pomysł jest nie do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie dokonuje tego wynalazku. W przypadku multimagów, wśród „nieuków” - wynalazców znajdują się profesorowie z Japonii, Szwecji i Polski, których wynalazek otrzymał światową ochronę patentową.”

(Robert Cabaj, właściciel autoryzowanej j stacji Peugeot, Warszawa)


„Nasza stacja, położona przy trasie W-Z w centrum Warszawy, w pobliżu banków i siedzib światowych koncernów, obsługuje najczęściej nowoczesne samochody. Ich właściciele często pytali nas o multimagi. Postanowiliśmy sami sprawdzić ich skuteczność. Wyniki były tak dobre, oszczędność paliwa dochodziła do kilkunastu procent, że montujemy je już kilkanaście miesięcy.”

(Jacek Cichaczewski, kierownik serwisu Auto-WZ - Suzuki, Warszawa)


„Po przeczytaniu waszego pisma „Moje Auto" w zeszłym roku wpadł mi w oczy artykuł na temat magnetyzerów. Przeczytałem go z uwagą nie raz i po zastanowieniu się, postanowiłem zakupić komplet. Oczom nie wierzyłem, kiedy pojechałem na jazdę próbną. Odczucie moje było takie jakby została wmontowana turbosprężarka. Wzrosła moc silnika, poprawiła się dynamika i elastyczność samochodu. Później zacząłem zawracać uwagę na zużycie paliwa. Przedtem mój Mitsubishi Lancer 1500 cm3 zużywał na tej trasie sporo więcej co teraz. Wychodziło 8 do 9 litrów na 100 km, a teraz przy szybkości 100-170 km 6,5 litra na 100 km.”

(Bernard Smuda, Berlin)


„Multimagi montujemy do trzech lat. Z naszych doświadczeń wynika, że po założeniu aktywatorów paliwa i powietrza średnia oszczędność paliwa wynosi 15%, a emisja CO i HC jest bliska zeru. W Tico wolne obroty wzrastają od 300 do 400 obrotów na minutę. Trzeba je oczywiście zmniejszyć. Mały samochód staje się bardziej dynamiczny. W Matizie wyrównuje się i cichnie praca silnika. Stwierdzamy wzrost mocy i elastyczności silnika. Podobnie jest w Lanosie. Nubira i Leganza ograniczają swe apetyty na paliwo.”

(Ireneusz Daszewski, szef serwisu Auto Grotex Daewoo, Warszawa, „MOTOR”, nr 21/2002)


„Aptekarska dokładność eksperta - o 19% niższe zużycie paliwa w Oplu Corsa - to tytuł artykułu w tygodniku MOTOR, w którym przedstawiłem wyniki swoich 5-letnich testów magnetyzerów multimag. Urządzenia sprawdzałem od roku 1997 do 2001 w samochodzie Opel Corsa 1.4 60 KM, rok prod. 1996, a od maja 2001 do czerwca 2003 w aucie Opel Corsa Comfort 1.2 75 KM, rok prod. 2001. W pierwszym aucie spadek zużycia paliwa w stosunku do okresu bez multimagów wyniósł 19,06%. Drugie badane przeze mnie auto - Opel Corsa Comfort 1.2 wykazało zużycie niższe o 18,8%. W obu autach stwierdziłem znaczną poprawę dynamiki i elastyczności, tak przydatną zarówno w warunkach jazdy miejskiej, jak i poza miastem. Moim zdaniem multimagi są bardzo przydatne w każdym aucie, bez względu na stopień nowoczesności silnika. Oszczędność paliwa rzędu 19%, łatwo można przeliczyć na pieniądze.”

(Andrzej Biesiadecki, członek PZMot, Poznań)


„Podczas pobytu w Polsce - znajomy, właściciel serwisu samochodowego w Bydgoszczy zamontował w moim Mercedesie 300 D magnetyzery Multimag - twierdząc, że spowodują spadek zużycia paliwa i wzrost dynamiki auta. Początkowo traktowałem te urządzenia trochę nieufnie. Branża motoryzacyjna jest mi bardzo bliska, więc postanowiłem zaryzykować. Wracając do Niemiec wyczułem spokojniejszą pracę silnika oraz poprawę dynamiki auta. Po kilku tygodniach stwierdziłem mniejsze zużycie paliwa, aż o 18%, co wydało mi się niewiarygodne. Testowanie auta przez dalsze 12 miesięcy potwierdziło moje pierwsze pomiary. Specjaliści w Stacji Diagnostycznej w Hamburgu stwierdzili, że nie spotkali dotychczas auta o tak niskim stopniu zadymienia spalin. Musiałem pokazać im multimagi, które spowodowały ten zaskakujący efekt.”

(Edmund Jesse, Hamburg)


„Do badania magnetyzerów podchodziłem aż cztery razy. Z magnetyzerów trzech różnych firm nie byłem zadowolony. Dopiero czwarte urządzenie MULTIMAG, przekonało mnie na podstawie badań, że warto stosować je w samochodzie. W moim Oplu Astra II z 2003 r. z silnikiem Z12XE 16V 75KM z systemem wtrysku benzyny Bosch Motronic M1.5.5. - uzyskałem duże oszczędności paliwa. W jeździe miejskiej spadek zużycia wyniósł 12,38%, a przy jeździe poza miastem przy prędkościach 90, 100 i 120 km/godz. aż 19,38%. Multimagi polecam swoim klientom”.

 
Badania różnych magnetyzerów, wykonane przez cenionego w Polsce specjalistę – Bogdana Godlewskiego – zadecydowaly o wyborze multimagów jako najskuteczniejszych

(Bogdan Godlewski, właściciel Zakładu Diagnostyki Silnikowej w Toruniu, uważany za jednego z najlepszych ekspertów – silnikowców w Polsce - Mistrz Polski Jazd Oszczędnościowych)


Zestawienie ważniejszych wyników badań multimagów w Polsce. Dodano tylko badania wykonane w Niemczech, w Ośrodku Badawczym TUV w Trittau, na samochodach marki Mercedes, BMW i Land Rover.

Jednostka badająca Marka - model Oszczędności paliwa z multimagami %
Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobilklub Polski Fiat 126p
Polonez 1.6 GLE
Opel Vectra 2.0
Toyota Avensis 2.0
14,5
10,7
13,2
14,6
Stacja Obsługi Samochodów Automobilklubu Wielkopolski Mitsubishi Galant
Toyota Carina 1.8
Renault Classic 1.8
Honda Civic 1.6
Honda Accord 1.5
Opel Zafira 2.2
13
12
14
12
10
10
PIMOT – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie Renault Laguna 1.8
Peugeot 406 2.0
Daewoo Lanos 1.5
14.6
9,0
14,3
Bosch Service TOBOLSKI Bydgoszcz Toyota Land cruiser
Diesel Honda
Civic Mazda 626
Opel Kadett
21
13,3
11
17,3
Politechnika Wrocławska silnik SW 400, 6400 cm
badania na hamowni silnikowej
14,09 maks.
Politechnika Szczecińska Volkswagen Golf 1.6 D 13,44 maks.
Biuro Ekspertyz Sądowych i Rzeczoznawstwa Samochodowego, Tychy Land Rover Discovery 2.5 tdi
Audi A6 2.5 tdi
16
12
Ośrodek TÜV Trittau, ASO Mitsubishi Hamburg Mercedes 222 Cdi
BMW 524 Diesel Automat
Land Rover Diesel 1999
Mercedes 300 D Automat 123
BMW 520 i Touring
BMW 520 i Touring
13,3
16
23,3
18,8
16,2
16,2
Lovato [Włochy], Eko-Gaz Warszawa Renault Scenic 2.0 inne typy aut z instalacją gazową [hamownia, eksploatacja] 18 pow.16
Gazeta Wyborcza i ASO Toyota, Stacja Diagnostyczna PZMOT Toyota Yaris 1.0 15
Zakład Diagnostyki Silnikowej w Toruniu Opel Astra II miasto 12,38 trasa 19,38
ASO: Volvo, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Fiat, Daewoo, Ford, Chrysler, Citroen, Peugeot, Renault, Lovato, VW, BMW, Skoda samochody fabr. nowe i używane o różnych pojemnościach i mocach zasilane benzyną, ON i LPG od 12,6 do 21,0

(„Motor” nr 10/2003)Opinie o multimagach, publikowane na forum samochodowym.pl magnetyzery - czy warto kupić?

 

Paradoks magnetyzerów polega na tym, że zarówno opinie negatywne jak i pozytywne na temat tych urządzeń - są PRAWDZIWE !!! Potwierdzają to badania wykonane w USA, w Japonii i w Polsce. Negatywne dotyczą tanich pseudomagnetyzerów, oferowanych głównie na Allegro i na giełdach samochodowych oraz magnetyzerków neodymowych " własnej roboty". W Polsce około 90% magnetyzerów działa przez kilka miesięcy, w granicach błędów pomiarowych, a wiele z nich nawet zwiększa zużycie paliwa i pogarsza parametry silnika. Stąd wynikają opinie negatywne w Internecie. Pozytywne opinie dotyczą profesjonalnych magnetyzerów bardzo ( bardzo) nielicznych firm. W Polsce chyba tylko trzech. Dobre magnetyzery można sprawdzić w stacji diagnostycznej w ciągu 15 minut !. Naukowcy i eksperci są zgodni, i twierdzą, że profesjonalne magnetyzery działają bardzo skutecznie w każdym aucie. Zapewniają oszczędność paliwa o kilkanaście procent, odmładzają silnik, przedłużają jego żywotność, zwiększają moc i dynamikę auta. Branża motoryzacyjna zainteresowała się magnetyzerami, gdyż doszła do wniosku, że nie może znacząco poprawić procesu spalania paliwa w komorze silnika za pomocą innych rozwiązań technicznych. Warto przeczytać dwa artykuły: Jak AUTO ŚWIAT badał multimagi, których... nie badał" oraz " Jak wykonać magnetyzer, który.. nie oszczędza? Edycja Marian W. 11 maj 2013 , 12:20

 

Coś w tym musi być, skoro TOYOTA montowała fabrycznie w swych autach takie urządzenia(nie wiem czy dalej to czyni), poza tym, jak już pisałem, nikt mi nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego po zamontowaniu magnetyzera, po 15 tyś km, wąchając olej, nie byłem w stanie stwierdzić, że auto jeździło na LPG ,a wcześniej masakra, smród siarkowodoru mnie odrzucał. Tego mi jeszcze nikt nie wytłumaczył, żaden sceptyk. Edycja PhantonASA1. 11 maj 2013, 12:32 Posty 6121

 

Znajomy mechanik samochodowy ostrzegł mnie abym nie kupował magnetyzerów na Allegro lub na giełdzie samochodowej. Sam sprawdził kilka z nich, a ponadto ma informacje od swoich klientów , którzy stwierdzili, że nie byli zadowoleni z tych urządzeń. Polecił mi japońsko -szwedzko-polskie multimagi , które wybrał do swojego auta i z których jest bardzo zadowolony . Zamontowałem więc multimagi w swoim aucie Opel Corsa 1.0 już dwa lata temu. Zużycie paliwa spadło o 16%, czuję ponadto spokojniejszą pracę silnika i wzrost dynamiki auta. Czystość spalin zaskoczyła diagnostę .Nie dziwię się, że w Internecie jest więcej opinii negatywnych niż pozytywnych o magnetyzerach. Skoro znacznie więcej jest tych udających magnetyzery - to czy może być inaczej?

Edycja Tomasz 55, 15 Maj 2013, 08:50

 

Diagności i mechanicy samochodowi wiedzą, że wszystkie ośrodki badawcze w świecie, pracujące dla fabryk aut, stosują jednakową metodę określania zużycia paliwa w oparciu o zasadę tzw. bilansu węgla. Oznacza to, że tyle pierwiastka węgla zawartego w paliwie( benzyna, ON, LPG) wchodzi do komory spalania silnika, ile wychodzi z niego w postaci emsji CO, HC i CO2. Metodyka tych badań opisana jest w regulaminach nr. 83 i 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Składniki CO,HC i CO2 są paliwem w postaci gazowej !!!

Dlatego analiza spalin auta poddanego badaniom na hamowni, stanowi jedyną i najdokładniejszą metodę, gdyż na podstawie wielkości emisji CO,HC i CO2 pozwala obliczyć komputerowi zużycie paliwa w litrach na 100 km. Spadek emisji tych gazów po zamontowaniu multimagów, oznacza lepsze spalanie paliwa w komorze silnika, mniejsze zużycie paliwa, wzrost mocy i dynamiki auta, " odmłodzenie silnika" oraz dłuższą żywotność silnika, sondy lambda, katalizatora i filtra cząstek stałych. Efekty te potwierdzają , nie tylko naukowcy, lecz także tysiące użytkowników multimagów w Polsce i wielu innych krajach. Warto przeczytać materiał " MAGNETYZERY - mity i fakty. Wikipedia, a nauka i prawda" , szczególnie pkt. 6 spisu treści " Fakty mówią! Dowody krzyczą! Naukowcy, szefowie serwisów, diagności.." na stronie magnetyzerów MULTIMAG. Warto poznać mity Wikipedii i fakty przedstawione przez międzynarodowe autorytety naukowe na temat sprawności spalania paliwa w silnikach samochodowych, gdyż do dnia dzisiejszego niektóre osoby uważają ,że magnetyzery nie mają co robić gdyż sprawność spalania wynosi 99%. Z tą księżycową sprawnością rozprawia się jeden ze znanych profesorów w swojej książce " Techniki czystego spalania". Te i inne ,ważne dla zmotoryzowanych, dowody i fakty mogą zainteresować obiektywnych Internautów.

Edycja BKM TRUST, 15 maj 2013, 08:56

 

 

Najpierw was ignorują, potem się z was śmieją, póżniej z wami walczą...aż wreszcie odnosicie zwycięstwo !" ( GANDHI ). Czy ta sentencja się spełni w przypadku magnetyzerów?. Są pierwsze jaskółki - przemysł motoryzacyjny zainteresował się magnetyzerami. Prezydent koncernu PEUGEOT - CITROEN, Jacques Calvet powiedział : "Aktualnie najważniejszym zadaniem producentów samochodów jest optymalizacja spalania paliwa wewnątrz silnika, którą można uzyskać poprzez aktywację magnetyczną". Magnetyzacja paliw ma silną rekomendację naukową, począwszy od odkrycia prof. Van der Waalsa, laureata Nagrody Nobla w 1910 roku, dotyczącego oddziaływania sił przyciągania międzycząsteczkowego oraz 12 Nagród Nobla w okresie od 1943 do 1998 roku, za odkrycia istotnego wpływu pola magnetycznego na cząsteczki paliw węglowodorowych, czyli benzyny, ON i LPG. Istotnym znaczeniem praktycznym była działalność twórcza wielkiego wynalazcy japońskiego, Saburo Miyata Moriya, którego uznano światowym pionierem magnetycznej obróbki paliw. W latach 1965 do 1971 uzyskał aż siedem patentów na magnetyzery. Inny japoński naukowiec, Makato Mitaka oświadczył, że jego zdaniem trudno byłoby wskazać część składową współczesnego auta, która ma tak silną rekomendację WIEKIEJ NAUKI jak dobre magnetyzery. Tylko kilku producentów w świecie zna tajniki technologiczne, dzięki którym ich magnetyzery działają skutecznie w każdym aucie. Magnetyzery nie posiadają elektroniki, świecących lampek itp., dlatego mają wielu naśladowców, których produkty psują rynek i tworzą negatywną famę. Specjaliści wiedzą jednak, jak oddzielić ziarno od plew. Edycja multimag, 16 maj 2013 , 11;28

 

Po przeczytaniu materiału " Magnetyzery, dzieło geniusza czy cwaniaka", który zajmuje jedną z pierwszych pozycji w Google pod hasłem " magnetyzery" - uznałem, że autor w naiwny sposób obraża inteligencję Internautów. Natychmiast przypomniał mi się dziennikarz, ktory na łamach tygodnika AUTO ŚWIAT był autorem ostrej i zmanipulowanej krytyki pod adresem wszystkich magnetyzerów. Ten sam sprytny ( cwany ) styl, te same pozornie logiczne " fakty" i to samo założenie, że można zignorować naukę i praktykę. Ciekawe fakty i dowody które warto poznać zawarte są w artykule " Jak AUTO ŚWIAT badał multimagi, których ... nie badał?"Co za dziwny zbieg okoliczności. Autor materiału atakuje magnetyzery od strony ekonomicznej, twierdząc, że 99% paliwa ulega spaleniu w komorze silnika, wobec tego pozostaje tylko 1 % dla magnetyzerów. Ile trzeba mieć odwagi, tupetu i braku szacunku do Internautów, aby wciskać taki " kit".
Wystarczy sięgnąć po pierwszą z brzegu książkę na temat silników spalinowych, aby dowiedzieć się, że sprawność spalania silników benzynowych nie przekracza 50 %, a najnowszych silników Diesla jest poniżej 60%. Nad poprawą jakości spalania paliwa w silnikach pracują ciągle wszystkie ośrodki badawcze w świecie współpracujące z fabrykami aut. Główne prace dotyczą stopnia sprężania i uzdatnienia mieszanki przed komorą i w komorze spalania. Dlatego dobre magnetyzery zainteresowały wreszcie producentów aut. A po co katalizatory, które dopalają paliwo za silnikiem kosztem kieszeni kierowcy?.Brałem udział w badaniach spalin różnych silników przed i za katalizatorami i mógłbym na ten temat trochę napisać. Przykro mi, że w Polsce na 30 różnych magnetyzerów, tylko 2 lub 3 warto ( i to bardzo) zamontować nawet w najnowszych autach. Pozostałe, niestety działają bardzo kiepsko i dają duże pole do popisu dla wszechwiedzących specjalistów od krytyki wynalazków. Edycja Leon X, 18 maj 2013, 19:50

 

Masz rację, znam te opinie od dawna, piszący się ośmieszył, ale ktoś kto zarabia pisząc takie teorie nie musi być fanatykiem motoryzacji, podpartym praktyką wyrażoną w przebytych kilometrach wspartych magnetyzerem. Ja magnetyzerom wystawiam wysoką notę ,ba, jestem prawie pewien, że jeżdżąc na LPG z magnetyzerem, mógłbym olej silnikowy zmieniać rzadziej, po prostu efektywność czyli sprawność spalania wzrosła, co się stało z siarką, że nie było jej w oleju?! Czort to wie, ja się o tym przekonałem już dawno ,i pisałem o tym.

Edycja PhantomASA1, 18 maj 2013, 19:52

 

 

Magnetyzery a MULTIMAGI. Niby to samo, a jednak nie to samo! Kto udowodni, że Multimag nie działa, otrzyma 100 tysięcy złotych nagrody - to tytuł konkursu ogłoszonego swego czasu przez Ekocentrum, na łamach prasy motoryzacyjnej w Polsce. Do udziału w konkursie zaproszono naukowców i praktyków z instytutów silników spalinowych uczelni technicznych, ośrodków badawczo- rozwojowych, laboratoriów badawczych wszystkich fabryk aut w Polsce, serwisów samochodowych etc. Należało udowodnić na podstawie badań na hamowni i w warunkach drogowych, że istnieje auto, w którym aktywatory MULTIMAG ( tylko te, a nie żadne inne )- nie wpłyną korzystnie na oszczędność paliwa, wzrost mocy i dynamiki, redukcję CO i HC, dłuższą żywotnośc silnika i katalizatora. Wybierać można było spośród wszystkich marek i typów aut, począwszy od sportowych, jak : Lamborghini, Lotus, Ferrari, Maserati, Porsche, poprzez najnowsze modele Rolls-Royce'a, Lincolna,Mercedesa,BMW,Volvo, Toyoty, Hondy,Audi, Forda,Peugeota, Citroena, Fiata, aż do staszych aut gażnikowych. Do konkursu przystąpiło wielu specjalistów - naukowców, rzeczoznawców i diagnostów, szczególnie spośród tych, którzy badali już różne magnetyzery i stwierdzili, że nie działają lub działają w granicach błędów pomiarowych. KONKURSU NIKT NIE WYGRAŁ !!! Uczestnicy przekonali się, że na rynku są magnetyzery i są MULTIMAGI. Multimagi są jedynymi w świecie aktywatorami o asymetrycznych gęstościach energii - dowodem są patenty w USA i w Europie.Działają na innej zasadzie niż tradycyjne magnetyzery. Cząsteczki węglowodorów wirują po zmiennych kształtach torów i zapewniają skuteczniejsze rozrywanie grup węglowodorowych w paliwach, które łatwiej łaczą się z tlenem. Efektem konkursu było duże zainteresowanie ze strony autoryzowanych serwisów montowaniem multimagów w autach różnych marek , w tym objętych gwarancją. Fachowcy stwierdzili, że nawet najnowsze rozwiązania techniczne silników, nie są w stanie tak uzdatnić paliwa, jak to zrobiły multimagi.
Dlatego fabryki aut stosują coraz więcej drogich katalizatorów, aby dopalały paliwo poza silnikiem. Zapotrzebowanie na platynę rośnie! Edycja BKM TRUST, 20maj 2013, 14:15

 

Kiedyś w polskiej edycji pisma motoryzacyjnego niemieckiego wydawcy ukazało się kilka artykułów w czambuł potępiający wrzucone do jednego worka wszystkie „magnetyzery”. Nie wiem , czy to było celowe działanie, czy wynikało z braku wiedzy autora tych zaskakujących tekstów, ale faktem jest, że multimag jest magnetyzerem, ale nie każdy magnetyzer jest multimagiem. Bo akurat ten ostatni jest dobrym wynalazkiem i jak każdy dobry wynalazek, jednym służy, a innym szkodzi! Multimag służy wyłącznie ochronie kieszeni właścicieli aut, czego o byle jak skonstruowanych magnetyzerach powiedzieć nie można.
Sam przekonałem się, że nie można wrzucać do jednego worka wszystkich magnetyzerów. Spektakularny konkurs i postawienie na szali 100 tysięcy złotych, to solidny argument, który stworzył niezręczną sytuację dla oponentów magnetyzerów oraz przekonał wielu specjalistów, że są magnetyzery i są MULTIMAGI. Edycja ZYZOL, 22 maj 2013, 14:15

 

Rachunek ekonomiczny dotyczący stosowania magnetyzerów MULTIMAG jest dla mnie prosty i jednoznaczny. Multimagi stosowałem w trzech autach: w Mercedesie 123 D o poj. 2000cm3 , w Pontiacu Transport o poj. 3100 cm3 i w Chevrolecie Cavalier o poj. 2200 cm3.
Bardzo szybko stwierdziłem wzrost dynamiki aut, spokojniejszą pracę silników, dużą redukcję CO i HC oraz znaczną oszczędność paliwa. Mercedes zmniejszył swój apetyt na paliwo o 18,0 %, Pontiac o 18,5 %, a Chevrolet o 16,5 %. Za zestaw multimagów na paliwo FE i powietrze AEmax zapłaciłem 240,00 złotych.
Wyliczenie korzyści finansowych opieram na samochodzie Chevrolet Cavalier, który wykazał najniższą oszczędność paliwa 16,5 % w warunkach jazdy mieszanej czyli miejskiej i na trasie.

Zużycie paliwa przed montażem multimagów wynosiło 8,5 litra / 100 km , a później z magnetyzerami 7,1 litra/ 100 km. Różnica wynosiła 1,4 litra / 100 km.
W okresie 5 letniej eksploatacji tego auta przejeżdżałem około 3000 km miesięcznie.
Przy zmniejszonym zużyciu paliwa o 1,4 litra / 100 km, auto spaliło o 42 litry mniej miesięcznie, czyli rocznie o 504 litry. Wartość tej oszczędności wynosiła 504 x 5,5 zł /litr ,co oznacza 2772,00 złote. Przez 5 lat 13.860,00 złotych.
Zysk roczny w wysokości 2772,00 złote przy nakładach 240,00 złote za magnetyzery stanowi aż 1155 procent.
Nie ma w Polsce banku, który zapewnia jedną setną zysku finansowego osiągniętego dzięki multimagom.
Znamienna jest opinia profesjonalnego zakładu BOSCH SERVICE w Bydgoszczy, prowadzonego przez Andrzeja i Grzegorza Tobolskich, opublikowana na łamach tygodnika MOTOR: „ Wszyscy użytkownicy kilkuset pojazdów różnych marek, w których zamontowaliśmy multimagi odczuli w bardzo krótkim czasie poprawę dynamiki. W dalszej eksploatacji stwierdzili, że nastąpiło zmniejszenie średniego zużycia paliwa. Przykładowo: Toyota Landcruiser Diesel – spadek o 21 %, Daewoo Tico o 27 %, Opel Kadett o 17,3 %, Audi z instalacją gazową o 20 %, Honda Civic o 13,4 %.
Uważamy, że multimagi zabezpieczają skutecznie silniki przed nieprawidłowościami działania układu zaworowego, zaworów recyrkulacji spalin, regulatorów biegu jałowego i innych elementów gdzie przyczyną uszkodzeń są nagary”.
Przedstawiona ocena ekonomiczna dotyczy tylko oszczędności finansowych związanych ze zmniejszonym zużyciem paliwa. Edycja HenrykWlad, 13 sierpień 2013, 16:16

 

Jako były szef serwisu General Motors Poland, specjalizujący się od ponad 25 lat w naprawie układów elektrycznych i elektronicznych, samochodów osobowych produkcji amerykańskiej, a póżniej aut japońskich i europejskich, byłem jednym z pierwszych użytkowników magnetyzerów firmy MGI Magnetizer USA w Polsce.
Na podstawie badań własnych i opinii klientów, twierdzę ,że były to dobre magnetyzery. Praktyka wykazała, że następna genaracja magnetyzerów typu MULTIMAG, opracowana przez naukowców japońskich, szwedzkich i polskich - zapewniła jeszcze lepsze efekty w zakresie oszczędności paliwa, wzrostu mocy i dynamiki auta oraz redukcji zwiazków toksycznych w spalinach. Nie dziwię się , że MULTIMAGI uznano za nowość w skali światowej, czego dowodem są patenty w USA, w Europie i w Polsce. Dziwię się , natomiast, dlaczego firma MGI Magnetizer lub Mundimex, od wielu lat dyskryminuje MULTIMAGI, skoro na swoje magnetyzery nie uzyskała patentu w USA jako na wynalazek, tylko na wzór użytkowy, czyli znacznie niższą rangę rozwiązania technicznego. Nie uzyskała także patentu w Europie i w Polsce.
Oznacza to , że nie uznano tego magnetyzera za nowość w skali światowej. Zarzuty firmy MGI i Mundimex, wobec MULTIMAGÓW są , moim zdaniem, całkowicie pozbawione racji technicznych i formalno - prawnych. Czyżby chodziło o podbudowanie prestiżu poprzez " przyklejenie się ", do lepszych magnetyzerów MULTIMAG ?. Edycja HenrykWlad, 20 wrzesień 2013, 10;53

 

Magnetyzery typu MULTIMAG do swojego auta zakupiłem w dniu 05.10.2012 r w sklepie firmowym w Poznaniu za kwotę 240,10 zł (mieszkam na wybrzeżu , a mój samochód to Mitsubishi Lancer sedan 1.8,143KM z 2010 r ) .
Zestaw składał się z aktywatora paliwa MULTIMAG FE oraz aktywatora powietrza MULTIMAG AE max , montaż - zresztą banalnie prosty , powierzyłem ASO Mitsubishi – wylot z Poznania na Wrocław – by nie nałożono na mnie i mój samochód anatemy serwisowej (auto na gwarancji) . Panowie serwisanci doskonale znali ten typ magnetyzerów i stwierdzili , że już kilkakrotnie go montowali – co do skuteczności działania nie chcieli się jednak wypowiadać stwierdzili tylko bardzo ogólnie , że słyszeli o ich niezłym działaniu .
W drodze powrotnej , ponad 1000 km (Wrocław-Sandomierz-Trójmiasto) mogłem dokładnie sprawdzić jak sprawuje się pojazd z nowym urządzeniem . Po przejechaniu ok.500 km stwierdziłem wyraźny wzrost momentu obrotowego , auto stało się mocniejsze , lecz spadku zużycia paliwa nie stwierdziłem (...) .
Zdecydowana zmiana nastąpiła w grudniu , gdy przejechałem z magnetyzerem typu MULTIMAG ponad 7000 km i wyjechałem do Trójmiasta (około 100 km) w trzy osoby i po całodziennej jeździe i powrocie komputer pokładowy wyświetlił średnie zużycie 7,4 l /100 km , a po zatankowaniu 7,2 l/100 km , wcześniej i bez magnetyzera ok. 9,5 l / 100 km .
Po mojej pozytywnej opinii , jako że byłem pierwszym testerem tego typu magnetyzera wśród znajomych , około 10 osób z rodziny i kolegów zakupiło i zamontowało w swoich pojazdach magnetyzery typu MULTIMAG . Wszyscy są bardzo zadowoleni z eksploatacji swoich pojazdów , bez względu na to czy jest to benzyniak , czy diesel , dostawczy , czy osobowy .
W dniu 06.11.2013 r przejechałem trasę Trójmiasto – Sandomierz (dystans 560 km w tym 3/4 trasy to autostrady A-1 , A-2 oraz S-7) , na koniec komputer wyświetlił średnią prędkość przejazdu 84 km/h , i średnim zużyciu paliwa 7,9 l / 100 km , faktycznie po tankowaniu 7,4 l / 100 km . Uważam , że to dobry wynik , bo szybką jazdę autostradową można było porównywać tylko z miejską – pod względem zużycia paliwa.
W dniach 8-9.11.2013 r przejechałem trasę Sandomierz – Kudowa Zdrój (dystans 514 km w tym również 3/4 trasy [Tarnów-Opole] to A-4 , komputer wyświetlił średnią prędkość przejazdu 79 km/h , i średnim zużyciu paliwa 7,6 l / 100 km faktycznie po tankowaniu 7,2 l / 100 km . Powrót w bardzo złych warunkach atmosferycznych - obfite opady deszczu – wyświetlana średnia prędkość , to 71 km / h i zużycie 7,3 l /100 km , po tankowaniu 6,8 l / 100 km .
Podróże autostradowe to jednak sporadyczne przejazdy , najczęściej jeżdżę po mieście i drogach lokalnych , a tu działanie magnetyzera typu MULTIMAG jest znacznie bardziej wyraziste i tak w jeździe miejskiej średnie spalanie mojego auta to około 8,5 l / 100 km przy wcześniejszym około 10,5 l / 100 km , natomiast w trasie przy prędkości 90-120 km / h średnie zużycie paliwa to 5,6-5,8 l / 100 km , czysty przejazd autostradowy przy prędkości 120-140 km/h (chwilami wyższy wyprzedzanie) to zużycie ok.8,4 l/100 km , w cyklu mieszanym trasa – miasto to średnio 7,2-7,6 l / 100 km .
Właśnie te – nowe fakty z eksploatacji mojego auta z magnetyzerem typu MULTIMAG , skłoniły mnie do napisania pozytywnej opinii .
W związku z powyższym stwierdzam , że magnetyzer typu MULTIMAG wyczuwalnie podwyższa MOC i MOMENT OBROTOWY , znacznie poprawia dynamikę poruszania się autem , zmniejsza zużycie PALIWA i wycisza pracę silnika .
(...) . Nadmieniam , że magnetyzer typu MULTIMAG zamontowałem przy przebiegu około 54.000 km , a obecnie mój Lancer ma przejechane ponad 70.000 km .
Kolejny magnetyzer typu MULTIMAG montować będę w samochodzie dostawczym z silnikiem 1,9 D , bo to czysta ekonomia . Dlatego zachęcam do montażu wszystkich wahających się (ja też długo do nich należałem). NAPRAWDĘ WARTO ! Edycja Leo55, 16 listopad 2013, 20:26

 Podrobienie dobrych magnetyzerów jest trudniejsze, niż damskich torebek prestiżowych firm !Spośród około 30 różnych magnetyzerów, oferowanych na polskim rynku, tylko 3 magnetyzery uzyskały pozytywne oceny ośrodków badawczych oraz Instytutów Silników Spalinowych kilku Politechnik, które wykazały bardzo korzystny wpływ tych urządzeń na obniżenie zużycia paliwa, wzrost mocy i dynamiki aut oraz redukcję zadymienia.
Inne magnetyzery, szczególnie neodymowe, nie uzyskały nawet akceptacji do dalszych badań laboratoryjnych, gdyż po około 150 godzinach pracy, spowodowały wzrost zużycia paliwa i pogorszenie dynamiki aut.
Producenci tych pseudomagnetyzerów, podpierają zastępczo swoje wyroby, opiniami anonimowych „ Kowalskich”, bez podania prawdziwych nazwisk i innych danych umożliwiających sprawdzenie wiarygodności.
Celem jest zasugerowanie Klientowi, że ich tanie magnetyzery neodymowe lub inne za 60 czy 80 złotych, działają tak samo skutecznie, jak renomowane magnetyzery, droższe dwu, lub trzykrotnie.
Traktują magnetyzery jak damskie torebki, łatwe do podrobienia, i zakładają, że niska cena będzie zachęcać do zakupu, więc wykorzystują Allegro i giełdy samochodowe, aby pozyskać Klientów.
W USA i w Japonii istnieje tylko kilku producentów dobrych magnetyzerów, które posiadają patenty oraz pozytywne wyniki badań specjalistycznych ośrodków.
Specjaliści tych firm wiedzą, że dobry magnetyzer, który działa skutecznie przez kilkanaście lat, a nie przez 150 godzin jak polskie podróbki – posiada więcej tajników technologicznych, niż niejedno urządzenie elektroniczne.
Liczne, negatywne opinie Internautów o tandetnych magnetyzerach, tworzą złą famę o wszystkich aktywatorach magnetycznych i łatwiej zapadają w pamięć, niż opinie pozytywne.
Dystrybutorzy markowych, sprawdzonych magnetyzerów, działają na rynku 20 lat i mają tysiące zadowolonych użytkowników, których opinie potwierdzają szefowie i diagności autoryzowanych serwisów, światowych producentów samochodów.
Dlatego nie oferują swoich urządzeń na Allegro lub na giełdach samochodowych, gdyż użytkownicy ich magnetyzerów, promują te urządzenia wśród swoich znajomych z pełnym przekonaniem o ich dużej przydatności w każdym samochodzie, bez względu na stopień nowoczesności silnika.
Wielu z nich stosuje te magnetyzery, już w 3 lub nawet w 4 aucie.
Naukowcy i specjaliści praktycy, którzy badali różne magnetyzery, przez wiele miesięcy, a nawet lat (przykład Politechnika Szczecińska) w warunkach laboratoryjnych i eksploatacyjnych – prezentowali wyniki swoich badań podczas krajowych i międzynarodowych konferencji motoryzacyjnych.
Stwierdzono, że jeden z magnetyzerów dostępnych na polskim rynku, opracowany przez specjalistów japońskich, szwedzkich i polskich – zapewnił kilkunasto procentową oszczędność paliwa, wzrost mocy i dynamiki badanych aut o 10 % oraz bardzo dużą redukcję zadymienia.
Okazało się, że podrobienie dobrych, skutecznych magnetyzerów jest znacznie trudniejsze, niż podrobienie damskich torebek prestiżowych firm światowych.

Edycja multimag, 11 styczeń 2014, 16:50

 

Opinie o multimagach, publikowane na portalu Firmy. net

http://multimag.firmy.net/opinie-klientow.html


Stanisław

09.01.15 20:46

Najbardziej lubię te piosenki, które już słyszałem – to klasyczna reakcja osób odpornych na nową wiedzę. Twierdzenie „ totalna bzdura i herezja” potwierdza, że mimo wielu badań i opinii naukowców, ekspertów i użytkowników – multimagi zawierają duży potencjał nowości. Historia uczy, że prawie każdy autentyczny wynalazek, najpierw jest ignorowany i wyśmiewany. Znam osoby kompetentne, które wyliczyły, że oszczędność paliwa w okresie 5 letniej eksploatacji multimagów, wystarczyła na nowe auto.


Bosman

22.10.14 16:22

Stosuję Multimagi w moim drugim z kolei samochodzie i jestem bardziej, niż zadowolony. W pierwszym (Fiat Stilo 1.8) spalanie, w porównaniu z okresem przed zamontowaniem, spadło o około 0,8l/100km, w drugim (Skoda Octavia RS) spalanie spadło o około 1l/100km. Na hamowni nigdy byłem, więc nie mogę potwierdzić wielkości wzrostu mocy, ale jest odczuwalny. Chyba więcej komentarzy nie potrzeba. Polecam każdemu zainteresowanemu oszczędnościami, zwiększeniem mocy i żywotności silnika.


15.10.14 11:04 Piotr Kopczyk

Mój pierwszy kontakt z multimagami był w 2000 roku, instalacja w Toyota Corolla 1.4, potem sukcesywnie kolejne samochody. Starałem się montować od razu w salonie. Niewiara „salonowców” była aż do momentu testu. Potem już tylko zdziwienie. Polecam wszystkim z otwartymi umysłami według sugestii producenta do zastosowania we wszystkich typach samochodow.


Ulka Fechner

11.10.14 21:54

Mamy zainstalowany multimag na rurze doprowadzającej wodę z sieci w wiejskim domu i zdecydowanie bardziej klarowna jest herbata z tej wody, aniżeli z instalacji miejskiej w mieszkaniu. Znajomi też potwierdzają, że napoje z tej wody są smaczniejsze. Nie prowadziliśmy badań fizykochemicznych, ale odczucie smakowe wystarcza nam do zadowolenia z zainstalowania multimagu na instalacji wodnej. Nie wymaga to ingerencji w instalację, co jest ogromną zaletą.


Janusz Bekas

09.10.14 21:40

Tabloidy nie są wiarygodnymi oceniaczami takich rozwiązań jak multimagi. Związane z tym urządzeniem procesy spalania są za trudne dla zrozumienia przez osoby szukające sensacji. Dezawuują badania ośrodków naukowych i opinie specjalistów. Mam od 10 lat zainstalowany multimag w Fordzie Focus ( diesel) i odczuwam lepsze skutki spalania paliwa w postaci wyższej dynamiki przyspieszeń, czystszych spalin i oszczędności paliwa, rzędu kilkunastu procent.


Marian Lewandowicz

29.09.14 13:03

Ponad 20 lat zajmuję się diagnostyką układów zasilania palników gazowych i olejowych, ich naprawą oraz analizą procesów spalania paliw. Znam różne magnetyzery, polecam jednak tylko multimagi, które sprawdziły się w hutach szkła, w zakładach ceramiki budowlanej i szlachetnej, w piekarniach, w mniejszych zakładach produkcyjnych oraz w domach ogrzewanych gazem lub olejem. Wysoko oceniam multimagi wodne, które chronią instalacje przed kamieniem, zwiększają sprawność filtrów i wymienników ciepła.


Witold

27.09.14 13:55

Aktywatory MULTIMAG stosuję już w kolejnym samochodzie. Przekonałem się do nich kilkanaście lat temu. Jako diagnosta samochodowy sprawdziłem ich działanie nie tylko na analizatorze spalin, ale także na podstawie własnych doświadczeń. Dlatego też potwierdzam opinię innych użytkowników o skuteczności aktywatorów MULTIMAG. Nastąpił wzrost dynamiki i elastyczności silnika oraz zmniejszenie zużycie paliwa, średnio do 15 %.


Kaśkosz

26.09.14 16:17

Aktywator MULTIMAG działa inaczej i skuteczniej niż magnetyzery. Przekonałem się o tym kilkanaście lat temu, zajmując się nowoczesnymi technikami regeneracji urządzeń i pojazdów w Świnoujściu. Właściciele pojazdów, potwierdzili oszczędność paliwa od 15 do 20 %, wzrost dynamiki i lepszą pracę silników. Duże korzyści finansowe zapewniły multimagi wodne i gazowe, urządzenia bez kamienia, pobierały mniej energii i miały dłuższą żywotność. W dużej piekarni w Szczecinie obniżono zużycie gazu o 12% .


Bogdan Przysada

25.09.14 14:43

Instalacje związane z urządzeniami stosowanymi w układach wodnych, parowych, gazowych i olejowych są mi znane w związku z działalnością zawodową. Bardzo istotna jest żywotność, niezawodność technologiczna tych instalacji oraz uzyskiwanie korzyści ekonomicznych względem tradycyjnych rozwiązań technicznych. Moim zdaniem postęp w tej dziedzinie czyni zastosowanie aktywatorów MULTIMAG. Sprawdzają się one w pompach ciepła, uzdatnianiu i filtrowaniu wody, kolektorach słonecznych, wiem że również w silnikach spalinowych.


TOBOLSKI Grzegorz Tobolski

23.09.14 17:41

Szanując swoją 40-letnią tradycję i markę Serwisu BOSCH, wydajemy opinię o multimagach BKM TRUST, na podstawie dokładnych badań. Specjalizujemy się w diagnostyce i naprawie wtryskowych układów zasilania, we wszystkich markach samochodów. Użytkownicy kilkuset aut z multimagami stwierdzili wzrost dynamiki oraz mniejsze zużycie paliwa, średnio o 15%. Multimagi chronią układy zaworowe, zawory recyrkulacji spalin i regulatory biegu jałowego, przed szkodliwymi nagarami. Są niezbędne w każdym aucie.


Zygmunt Kowalski

23.09.14 16:14

Od wielu lat zajmuję się wdrażaniem wynalazków i nowych technologii związanych z instalacjami i urządzeniami stosowanymi w układach wodnych , gazowych i olejowych. Moim zdaniem, różne rozwiązania techniczne w tych branżach, nie zapewniają takich korzyści ekonomicznych i technologicznych jak aktywatory MULTIMAG. Uważam , że pompy ciepła , kolektory słoneczne i różne filtry do uzdatniania wody - działają skuteczniej i mają dłuższą żywotność po zastosowaniu MULTIMAGÓW, które eliminują osady kamienia.


Piotr Rogacki

21.09.14 18:06

Moja firma PETROS w Bydgoszczy, w okresie 12 lat, zamontowała multimagi w wielu różnych samochodach zasilanych benzyną, ON lub LPG. Były wśród nich nowe Mercedesy i starsze Polonezy. Klient z Hamburga powiedział mi, że w stacjach diagnostycznych w Niemczech, specjaliści sprawdzali multimagi na kilku analizatorach spalin, gdyż trudno było im uwierzyć w tak rewelacyjną poprawę spalania w Mercedesie, której efektem było obniżenie zużycia paliwa od 13 do 18%. Klienci chwalą także multimagi wodne.


WAW

18.09.14 15:23

Jako diagnosta samochodowy z 30-letnią praktyką i szef Serwisu General Motors, miałem dobre możliwości techniczne, aby zbadać działanie różnych magnetyzerów w wielu autach nowych i starszych. Zdecydowanie wybrałem multimagi firmy BKM TRUST, podobnie jak moi znajomi, diagności GM z USA. Opinie licznych klientów potwierdzają wysoką skuteczność multimagów w zakresie wzrostu dynamiki, obniżenia zużycia paliwa od 13 do 21 %, oczyszczenia całego układu zasilania i dużej redukcji zadymienia.


Monika

18.09.14 09:55

Na podstawie doświadczeń związanych ze stosowaniem multimagów w moim Oplu Corsa 1.2, stwierdzam, że efekty uzyskane w praktyce są lepsze od podawanych w reklamie BKM TRUST. Silnik pracuje spokojniej, a auto ma znacznie lepsze przyspieszenie. Zużycie paliwa w mieście spadło o 14,5%, a na trasie o 19%. Mój mechanik twierdzi, że multimagi działają skutecznie w każdym aucie. Nie dziwi się, że badania wykonane w ośrodku TUV w Hamburgu wykazały bardzo korzystny wpływ multimagów w Mercedesach i BMW.


Czytelnicy krajowych pism motoryzacyjnych, należących do wydawców zagranicznych, mają swoje zdanie na temat istnienia bezwzględnej walki konkurencyjnej i prawdopodobnie zgadzają się z opinią - kto pozyska banki i media, pozyska cały kraj.

Podajemy tylko drobne przykłady, zamiast opinii, faktów i komentarzy naukowców i praktyków, na temat: • Dyskryminowania wynalazku polskich, japońskich i szwedzkich profesorów i praktyków, który otrzymał nominację do Oscara Wynalazków Świata oraz złoty medal i nagrodę specjalną za oryginalność, podczas Światowej Wystawy Innowacji w Brukseli. JURY oceniające wynalazki składało się ze specjalistów branżowych z 26 państw europejskich.

 • Ignorowania patentów krajowych i zagranicznych oraz wiedzy naukowców i praktyków, która jest odmienna od poglądu dziennikarza, odpornego na nową wiedzę, usiłującego wykazać swoje racje za pomocą manipulacji i czarnego PR.

 • Przeciwstawienie swoich „ kuchennych „ testów, wynikom badań, najbardziej rygorystycznemu w świecie Centrum Badań C.R.B.C. w Kalifornii, które przyznało ATEST urządzeniom amerykańskim, stwierdzając ich korzystny wpływ na obniżenie zużycia paliwa, wzrost mocy i dynamiki oraz dużą redukcję związków toksycznych w spalinach silników samochodowych.

 

TO JEST SENSACJA W SKALI ŚWIATOWEJ – TAKIEJ IGNORANCJI DZIENNIKARSKIEJ NIE ODNOTOWANO W HISTORII PISM MOTORYZACYJNYCH !!!

Działa większego kalibru, zachowujemy na razie w piwnicy.

Krystian Witaszak

B.K.M. TRUST International, Poznań 2015

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.